fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Polityka prywatności

Korzystając
z naszych usług, w tym w szczególności odwiedzając nasze strony internetowe bądź też kontaktując się z nami w inny sposób, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przekazujesz nam swoje dane osobowe. W trosce o Twoją prywatność, stworzyliśmy dokument zawierający podstawowe zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz przysługujące w związku z tym uprawnienia.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”)

 1. Artykuł

Postanowienia wstępne

 1. Polityka prywatności i plików cookie określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników (zwanych dalej: „Użytkownikami”) odwiedzających strony serwisu internetowego dostępnego w domenie skiddou.com (zwanego dalej „skiddoü”) oraz wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii w ramach skiddoü.
 2. Administratorem danych osobowych jest SKIDDOÜ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-325) przy ul. Trybunalska 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca NIP 7792503096 (zwana dalej: „Administratorem”).
 3. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w ust. 2 powyżej lub drogą elektroniczną na adres: info@skiddou.com. Administrator udziela odpowiedzi na wszelkie pytania lub żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym Polityki prywatności i plików cookie.
 4. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez
  Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 1. Artykuł

Przetwarzanie danych osobowych – korzystanie z skiddoü

 1. Użytkownicy odwiedzający skiddoü mogą przeglądać strony internetowe skiddoü bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 2. Użytkownik podaje swoje dane osobowe w związku z:
  1. rejestracją w skiddoü
  2. korzystaniem z usług w ramach skiddoü
 3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może różnić się w zależności od tego z jakich usług lub funkcjonalności Użytkownik korzysta.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do stałego aktualizowania wszelkich danych, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią zmiany.
 5. Użytkownik może też dokonać rejestracji i logowania do skiddoü korzystając z nazwy (loginu) i hasła dostępu w ramach innych serwisów internetowych (Facebook oraz Google), które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z skiddoü. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane w skiddoü są traktowane jak dane zgłoszone przez Użytkownika do rejestracji w skiddoü.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego zbioru zasobów (zwanego dalej:
  „Kontem”), z którego może korzystać w ramach skiddoü po
  podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła
  bądź danych do logowania w serwisach wskazanych w ust. 5 powyżej.
 7. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych
  osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane
  każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich
  na przekazanie danych Administratorowi.
 8. Konto zawiera podane przez Użytkownika dane oraz historię jego
  działalności w ramach skiddoü. W przypadku jakichkolwiek zmian
  danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do
  niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając ze stosownego
  formularza dostępnego na stronach internetowych w domenie
  skiddou.com. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki
  podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź
  nieprawdziwych.
 9. Do logowania służą adres e-mail oraz hasło podane w czasie rejestracji. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom
  możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło
  do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi przez Administratora.
 1. Artykuł

Podstawy przetwarzania danych osobowych w skiddoü

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO wyłącznie w celach związanych z jego działalnością tj.:
  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celach zawarcia i wykonania umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO), w tym:
   • w celu podjęcia działań związanych z obsługą rejestracji/logowania przez Użytkownika w skiddoü, w tym obsługą rejestracji/logowania za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających dostępnych w skiddoü, takich jak. Facebook Connect, Google;
   • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zgodnie z regulaminem sklepu internetowego skiddoü oraz w zakresie obsługi Konta Użytkownika w ramach skiddoü,;
   • w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie skiddoü;
   • kontaktowania się z Użytkownikami w zakresie związanym ze świadczonymi usługami;
   • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na skiddoü, przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom.
 1. w celach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi);
 2. w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów skiddoü oraz optymalizacji procesów ich obsługi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora dotyczących optymalizacji w ramach skiddoü);
 3. w celu nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Użytkowników, szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach skiddoü  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu realizacji usługi dostarczania newslettera na zasadach określonych w regulaminie newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celu marketingu produktów lub usług własnych lub podmiotów trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na dbaniu o interesy Administratora oraz promowaniu towarów lub usług);
 6. w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora dotyczących ochrony praw Administratora i Użytkownika);.
 7. w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora dotyczących ochrony praw Administratora i Użytkownika).
 8. W związku ze złożonym zamówieniem w skiddoü, Administrator może przetwarzać takie dane jak numer zamówienia, numer paczki, numer faktury, imię, nazwisko, adres do faktury, adres do doręczenia (jeżeli wybierzesz doręczenie zamówienia pod wskazany adres), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), informacje dotyczące wybranej przez Użytkownika metody płatności – to jest identyfikator płatności lub numer karty podarunkowej wykorzystanej przez Użytkownika do opłacenia
  zamówienia, informacje o cenie zamówionych produktów i kosztach dostawy, historia komunikacji e-mailowej i SMS pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, wybrane informacje gromadzone za pomocą plików cookie.
 9. Niektóre dane wymagane w celu złożenia zamówienia w skiddoü oznaczone są jako obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia złożenie zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie wpływa na możliwość złożenia zamówienia.
 1. Artykuł
  Zasady przetwarzania danych w skiddoü
 1. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
 2. Administrator realizuje prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
 3. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą uzasadnione przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i gwarantujący, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie czynności.
 1. Artykuł
  Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
   uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w
   celu marketingu bezpośredniego;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
   zgodność z prawem przetwarzania.
 2. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i usunie dane, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
 3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ustępie powyżej, jest realizowane poprzez umożliwienie kontaktu z Administratorem w sposób wskazany w art. 1 ust. 3 niniejszej Polityce.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.
 1. Artykuł
  Odbiorcy danych osobowych
 1. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: operatorowi płatności, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, usługi analityczne), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeżeli będzie to wymagane lub związane z usługami, z których Użytkownik korzysta w ramach skiddoü. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich, takie przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na innej podstawie prawnej na przykład: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Kopie zabezpieczeń, o których mowa w ustępie powyżej, można uzyskać od Administratora, kontaktując się z nim w sposób wskazany w art. 1 ust. 3 niniejszej Polityce.
 1. Artykuł
  Okres przechowywania i pozostałe postanowienia
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przechowywane przez czas realizacji celu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zmiany zakresu przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane będą na podstawie odrębnej zgody, będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać sytuację Użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Użytkownik może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej.
 4. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Użytkownika.
 5. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z
  administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 1. Artykuł

Pliki cookie lub podobne technologie

 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone dla potrzeb funkcjonalności stron internetowych skiddoü – np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem plików cookie jest ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach.
 2. Administrator korzysta z plików cookie własnych oraz dostarczanych przez podmioty trzecie („Zaufanych Partnerów”). Lista Zaufanych Partnerów dostępna jest na stronie skiddo ü. .  W każdej chwili Użytkownik może zapoznać się z politykami ochrony prywatności Zaufanych Partnerów. Odesłania do tych polityk mieszczą się w ramach skiddo ü. .
 3. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stron skiddoü. Pliki cookie są także wykorzystywane do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności Użytkownika na stronach internetowych.
 4. Co do zasady pliki cookie nie stanowią danych osobowych, przy czym określone informacje w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku mogą stanowić dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach stron internetowych skiddoü stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:
  1. niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  3. statystyczne pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, pomagające zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie;
  4. preferencyjne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  5. marketingowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Strony skiddoü korzystają z plików cookie na podstawie zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 8. Pliki cookie, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, są blokowane do czasu wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie. Podczas pierwszej wizyty na skiddoü Użytkownik ma możliwość zdecydowania, na które pliki cookie się godzi, poprzez zaznaczenie checkboxa. Użytkownik może  samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w ramach skiddoü, poprzez kliknięcie w przycisk „Twoje zgody na ciasteczka”, znajdujący się u dołu strony skiddou.com.
 9. Nadto, Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia w ramach oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa). Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Użytkownik w każdej chwili może zgłosić sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę na pliki cookie, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, zmieniając ustawienia plików cookie w poprzez kliknięcie w przycisk „Twoje zgody na ciasteczka”, znajdujący się u dołu strony skiddou.com lub zmieniając ustawienia oprogramowania – przeglądarki internetowej. Użytkownik może także zmienić ustawienia dotyczące poszczególnych plików cookie Zaufanych Partnerów, zgodnie z informacjami podanymi przez nich w ich politykach ochrony prywatności.
 11. Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych Użytkownik może znaleźć tutaj:
 12. w przeglądarce Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 • w przeglądarce Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 • w przeglądarce Opera
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 • w przeglądarce Safari
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 1. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych skiddoü.

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta