skiddoü

Polityka prywatności i plików cookies

skiddoü
Polska sp. z o.o. sp. k.

Korzystając
z naszych usług, w tym w szczególności odwiedzając nasze strony internetowe bądź też kontaktując się z nami w inny sposób, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przekazujesz nam swoje dane osobowe. W trosce o Twoją prywatność, stworzyliśmy dokument zawierający podstawowe zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz przysługujące w związku z tym uprawnienia.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”)

1. Artykuł
Postanowienia wstępne

 1. Polityka prywatności i plików cookie określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników (zwanych dalej: „Użytkownikami”) odwiedzających strony serwisu internetowego dostępnego w domenie skiddou.com(zwanego dalej „skiddoü”) oraz wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii w ramach skiddoü.
 2. Administratorem danych osobowych jest SKIDDOU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przezSąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca NIP 7792503096 (zwana dalej: „Administratorem”).
 3. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w ust. 2 powyżej lub drogą elektroniczną na adres: info@skiddou.com. Administrator udziela odpowiedzi na wszelkie pytania lub żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym Polityki prywatności i plików cookie.
 4. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności ipoufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez
  Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


2. Artykuł
Przetwarzanie danych osobowych – korzystanie z skiddo
ü

 1. Użytkownicy odwiedzający skiddoü mogą przeglądać strony internetowe skiddoü bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 2. Użytkownik podaje swoje dane osobowe w związku z:
  1. rejestracją w skiddoü
  2. korzystaniem z usług skiddoü
 3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez skiddoü może różnić się w zależności od tego z jakich usług lub funkcjonalności Użytkownik korzysta.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do stałego aktualizowania wszelkich danych, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią zmiany.
 5. Użytkownik może też dokonać rejestracji i logowania do skiddoü korzystając z nazwy (loginu) i hasła dostępu w ramach innych serwisów internetowych (Facebook oraz Google), które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z skiddoü. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane w skiddoü są traktowane jak dane zgłoszone przez Użytkownika do rejestracji w skiddoü.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego zbioru zasobów (zwanego dalej:
  „Kontem”), z którego może korzystać w ramach skiddoü po
  podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła
  bądź danych do logowania w serwisach wskazanych w ust. 3 powyżej.
 7. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych
  osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane
  każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich
  na przekazanie danych Administratorowi.
 8. Konto zawiera podane przez Użytkownika dane oraz historię jego
  działalności w ramach skiddoü. W przypadku jakichkolwiek zmian
  danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do
  niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając ze stosownego
  formularza dostępnego na stronach internetowych w domenie
  skiddoü.com. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki
  podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź
  nieprawdziwych.
 9. Do logowania służą adres e-mail oraz hasło podane w czasie rejestracji. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom
  możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło
  do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi przez skiddoü

Artykuł
3. Podstawy przetwarzania danych osobowych w skiddo
ü

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO wyłącznie w celach związanych z jego działalnością tj. w celu:
  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  3. w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów skiddoü oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. podjęcia działań związanych z obsługą rejestracji/logowania przez Użytkownika oraz świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi Konta Użytkownika(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Użytkowników, szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie skiddou.com (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. realizacji usługi dostarczania newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  7. realizacji czynności związanych z obsługą rejestracji/logowania przez Użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających tj. Facebook Connect, Google (na podstawie zgody art. 6 lit. b RODO);
  8. marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora)
  9. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora);.
  10. w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  11. marketingu produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem. Przez Podmioty współpracujące rozumiemy podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie realizacji usług określonych Regulaminami skiddoü. Z pełną listą podmiotów współpracujących można zapoznać się na stronie internetowej w domenie skiddou.com (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Ponadto, dane osobowe przetwarzane w związku ze złożonym zamówieniem w serwisie internetowym, tj. numer zamówienia, numer paczki, numer faktury, imię, nazwisko, adres do faktury, adres do doręczenia (jeżeli wybierzesz doręczenie zamówienia pod wskazany adres), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), informacje dotyczące wybranej przez Użytkownika metody płatności (jeżeli zdecydowałeś się na opłacenie zamówienia z góry) – to jest identyfikator płatności lub numer karty podarunkowej wykorzystanej przez Ciebie do opłacenia
  zamówienia, informacje o cenie zamówionych produktów i kosztach dostawy, historia komunikacji mailowej i SMS pomiędzy Użytkownikiem a skiddoü, wybrane informacje gromadzone za pomocą plików cookies przetwarzane są:
 1. w celu realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie serwisu internetowego – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia, a następnie realizacji umowy ( art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 2. w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji bądź oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na skiddoü jako na sprzedającym
  (art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi lub z regulacjami dotyczącymi praw konsumenta);
 3. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które Użytkownik może do nas kierować w związku z zamówieniem w serwisie internetowym – jako, że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu skiddoü (art. 6 ust 1 lit. f) RODO);
 4. w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, w tym przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (w zakresie dotyczącym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na skiddoü jako na sprzedającym (art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
 5. w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska skiddoü w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu skiddoü (art. 6 ust 1 lit f) RODO);
 6. w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez skiddoü przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na skiddoü jako administratorze danych ( art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
 7. w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na skiddoü jako na sprzedającym (art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi);
 8. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także posprzedażowej obsługi (np. rozpatrywania reklamacji) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Dane wymagane w celu złożenia zamówienia w serwisie internetowym oznaczone są jako obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia złożenie zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie wpływa na możliwość złożenia zamówienia.

Artykuł
4. Zasady przetwarzania danych w skiddo
ü

 1. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
 2. Administrator realizuje prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
 3. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą uzasadnione przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i gwarantujący, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie czynności.

Artykuł
5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
   uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w
   celu marketingu bezpośredniego;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
   zgodność z prawem przetwarzania.
 2. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i usunie dane, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
 3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ustępie powyżej, jest realizowane poprzez umożliwienie kontaktu z Administratorem w sposób wskazany w art. 1 ust. 3 niniejszej Polityce.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.

Artykuł
6. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: operatorowi płatności, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, usługi analityczne), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeżeli będzie to wymagane lub związane z usługami, z których Użytkownik korzysta w ramach skiddoü. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich, takie przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na innej podstawie prawnej na przykład: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Artykuł
7. Okres przechowywania i pozostałe postanowienia

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych oferowanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zmiany zakresu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (np. w związku ze świadczeniem usługi newsletter) będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać sytuację Użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Użytkownik może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej.
 4. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Użytkownika.
 5. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z
  administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł
8. Pliki cookie lub podobne technologie

 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone dla potrzeb funkcjonalności stron internetowych skiddoü – np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem cookies jest ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach.
 2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane, (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników), zewnętrznym usługodawcom lub agencjom, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych w ramach skiddoü.
 3. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stron skiddoü.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach stron internetowych skiddoü stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:
  1. niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  3. wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  4. funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
  5. reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Korzystanie ze stron skiddoü, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie.
 9. Strony skiddoü korzystają z:
  1. narzędzia Google Analytics. Narzędzie Google Analytics służy do tworzenia analiz i raportów dotyczących użytkowania i działań na stronach internetowych. Zanonimizowane dane Użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych. Informacje o aktywności Użytkownika zbierane są również w celu poprawienia doświadczenia korzystania ze stron skiddoü. Działania w tym zakresie Administrator opiera o prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych. Google Analytics Warunki usługi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

W celu rezygnacji można kliknąć: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. narzędzi marketingowych zapewnianych przez Facebook. Narzędzie Facebook zapewnia wyświetlanie użytkownikom odpowiednich reklam, a także analizuje zachowanie użytkownika w Internecie na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka. Działania w tym zakresie Administrator opiera o prawnie uzasadniony interesów postaci marketingu własnych produktów lub usług. Zasady gromadzenia danych: https://www.facebook.com/about/privacy/W celu rezygnacji z reklam Facebook można
  kliknąć: https://pl-pl.facebook.com/help/568137493302217
 2. narzędzi marketingowych zapewnianych przez Instagram. Działania w
  tym zakresie Administrator opiera o prawnie uzasadniony interes w
  postaci marketingu własnych produktów i
  usług https://www.facebook.com/about/privacy
 3. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych skiddoü.

Artykuł
9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Aby poznać osobiste preferencje i zachowania Użytkownika w celu przedstawiania mu informacji o produktach, nowościach i promocjach, które zdaniem skiddoü mogą go zainteresować, będziemy tworzyli profil klienta. Aby go stworzyć skiddoü będzie automatycznie przetwarzać:
 1. dane osobowe podane w formularzach rejestracyjnych w związku z zakładaniem konta w sklepie internetowym skiddoü.com, rejestracją jako odbiorca informacji handlowych,
 2. informacje związane z aktywnością w ramach konta Użytkownika (historia zakupów, informacje o przyznanych i wykorzystanych przez Użytkownika rabatach) lub częstotliwość korzystania z konta Użytkownika,
 3. opinie lub sugestie, lub
 4. historia komunikacji mailowej i SMS pomiędzy Użytkownikiem a skiddoü (wraz ze statusami doręczenia oraz informacją o kliknięciu w dostarczone linki). Oznacza to także, że skiddoü będzie wykorzystywać informacje jakie posiada na temat Użytkownika w celu określenia jakiego rodzaju oferty lub komunikaty mogą być atrakcyjne dla niego i dla innych klientów. skiddoü będzie również przetwarzać dane z profilu Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego (tj. informowania Użytkownika o produktach, nowościach i promocjach) oraz w celu przesyłania Użytkownikowi ankiet satysfakcji.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. potrzeb jest prawnie uzasadniony interes skiddoü polegający na możliwości podejmowania działań w zakresie marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez skiddoü.
 2. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, aby w optymalny sposób dostosować naszą ofertę do jego potrzeb, skiddoü będzie podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych reklam, prezentowanych (podpowiadanych) produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez skiddoü. Decyzje te będą oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, obejmującym dane Użytkownika związane z zakupami w sklepie internetowym skiddoü, dane podane w formularzach rejestracyjnych, aktualizacyjnych lub aktywizacyjnych, informacje o aktywności, w tym informacje o nabytych przez Użytkownika produktach, informacje o lokalizacji i historię przeglądania, a także w oparciu o modele statystyczne. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika

zapisz się do newslettera

i odbierz 20zł rabatu na pierwsze zakupy*

* rabat nie obejmuje kosztów wysyłki. Minimalna kwota zamówienia min. 100 zł