fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Regulamin konkursu Czas relaksu

I. DEFINICJE:

1. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu Czas Relaksu, stanowiący podstawę Konkursu i określający prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizator – SKIDDOU POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-325), przy ulicy Trybunalska 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, NIP 7792503096.

3. Konkurs – konkurs Czas Relaksu, którego zasady określa Regulamin.

4. Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do udziału w konkursie, która spełnia określone warunki zgodnie z treścią pkt IV Regulaminu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie pod adresem: http://skiddou.com/regulaminy/

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również, przystępując do udziału w Konkursie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, od których uzależniony jest udział w Konkursie.

3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu, na stronie: https://www.facebook.com/skiddou.global

4. Fundatorem nagrody jest Organizator.

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

III. CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest promocja marki dziecięcej skiddoü.

IV. UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:

a) ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

b) posiadają konto swojej osoby w serwisie Facebook,

c) nie są pracownikami, współpracownikami Organizatora,

d) zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e) spełniają wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie,

f) nie zachodzą wobec nich okoliczności wyłączające udział w Konkursie wskazane w Regulaminie.

2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie oświadcza, że jego zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.

V. ZASADY KONKURSU:

1. Czas trwania Konkursu: 21.06.22 – 26.06.22

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać następujące zadanie:

a) Opublikować w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie wraz z krótkim opisem, będące odpowiedzią na pytanie, co robisz, gdy Twoje dziecko zaśnie.

3. Przez zgłoszenie należy rozumieć jedno zdjęcie wraz z opisem dodane pod postem o konkursie. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.

4. Zgłoszenia niespełniające powyższych kryteriów, a w szczególności przesłanie więcej niż jednego zgłoszenia przez tego samego Uczestnika, spowoduje jego wykluczenie z Konkursu. Takie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

5. Zgłoszenia złożone po wskazanych w Regulaminie terminach nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, lub których Organizator nie mógł przewidzieć, w szczególności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook, a także za czasowe lub stałe zablokowanie serwisu ze strony Facebooka.

7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms.

8. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

9. Organizator oraz Uczestnicy korzystając z serwisu internetowego Facebook zobowiązani są do przestrzegania w ramach Konkursu wszelkich regulacji ww. serwisu, a ich naruszenie stanowi naruszenie warunków udziału w Konkursie i może powodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

VI. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW:

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa jest organem nadzorującym przebieg Konkursu oraz rozstrzygającym ewentualne wątpliwości związane z Konkursem.

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy Organizatora.

3. Komisja Konkursowa wybierze 2 zwycięzców spośród zgłoszeń nadesłanych w trakcie trwania Konkursu, oceniając je w szczególności, pod kątem oryginalności i pomysłowości.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27.06.22

5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, w tym imię i nazwisko zwycięzców, mogą zostać upublicznione na stronie: https://www.facebook.com/skiddou.global, administrowanej przez Organizatora.

6. Organizator bezpośrednio po ogłoszeniu wyników powiadomi zwycięzców za pośrednictwem aplikacji Messenger o szczegółach związanych z przekazaniem nagrody.

7. Warunkiem przekazania zwycięzcy nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej do Organizatora z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko,

b. adres korespondencyjny/zamieszkania,

c. numer telefonu,

d. adres mailowy,

e. Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania zwycięzcy i inne dane konieczne do prawidłowego rozliczenia Konkursu,

8. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adresy wskazane przez zwycięzców.

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne przedmioty.

10. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

11. Od nagrody, której wartość przekracza 200 zł zwycięzca zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie uiszczony i odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

VII. DANE OSOBOWE:

1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

2. SKIDDOU POLSKA z siedzibą w Poznaniu (60-325), przy ulicy Trybunalska 28, jako Organizator, jest Administratorem Danych osób uczestniczących w Konkursie.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością aktywnego wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z:

a) przeprowadzeniem Konkursu oraz wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzców (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy o komunikacji elektronicznej),

b) uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Organizatora w postaci weryfikacji Uczestników, umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie, opublikowania informacji o zwycięzcy, archiwizacji dokumentów, marketingu produktów i usług, personalizowania oferty, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) rozliczenia podatkowego przyznanych nagród (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Uczestnikom Konkursu przysługują prawa:

a) dostępu do swoich danych,

b) sprostowania (poprawiania) danych,

c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

d) do ograniczenia przetwarzania danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Organizator współpracuje przy organizacji Konkursu, np. kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy kurierskie. Organizator deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do zorganizowania Konkursu, realizacji procedur związanych z wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzcy, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: iod@skiddou.com.

VIII. NAGRODY:

1. Nagrodami w Konkursie są poduszki Ammi.

2. Organizator nagrodzi dwóch zwycięzców.

3. Organizator zapewnia, że przekazywane przez niego nagrody są wolne od wad.

IX. REKLAMACJE:

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub w formie wiadomości e-mail w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody, na adres siedziby Organizatora lub adres e-mail: help@skiddou.com

2. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

5. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji przez Organizatora w formie w jakiej złożył reklamację, tj. pisemnie, bądź poprzez wiadomość e-mail.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin w zmienionej wersji może obowiązywać w stosunku do osób, które wezmą udział w Konkursie po wprowadzeniu zmian. O zmianach Regulaminu Uczestnicy Konkursu będą informowani w taki sam sposób jak o wprowadzeniu Regulaminu, tj. za pośrednictwem strony: http://skiddou.com/regulaminy/

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.22

4. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta