fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Regulamin Konkursu: #skiddouczytadzieciom

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą #skiddouczytadzieciom jest skiddoü Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000771831; NIP: 7792503096; REGON: 382571778, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, który stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa („Regulamin”).

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie pod adresem: www.skiddou.com/regulamin

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również, przystępując do udziału w Konkursie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, od których uzależniony jest udział w Konkursie.

5. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”).

III. ZASADY KONKURSU

1. Czas trwania Konkursu: 22.09.2022 – 28.09.2022

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące wymogi:

a. opublikować na swoim publicznym koncie na Instagramie zdjęcie/zdjęcia podczas czytania bajki dzieciom oraz dodać opis opowiadający o emocjach, które temu towarzyszom

b. dodać w opisie #skiddouczytadzieciom, #skiddoü

c. oznaczyć na zdjęciu profil skiddou_global (https://www.instagram.com/skiddou_global/?hl=pl)

4. Zgłoszenia niespełniające powyższego kryterium nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia złożone po wskazanych w regulaminie terminach nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, lub których Organizator nie mógł przewidzieć.

6. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nimi związany.

7. Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

IV. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy Organizatora.

3. Komisja Konkursowa wybierze 3 laureatów spośród zgłoszeń nadesłanych w trakcie trwania Konkursu, oceniając je, w szczególności, pod kątem oryginalności i pomysłowości.

4. Ocena Prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 30.09.2022, poprzez umieszczenie stosownej informacji w poście na oficjalnym koncie na Instagramie marki skiddoü (https://www.instagram.com/skiddou_global/?hl=pl), administrowanych przez Organizatora.

5. Organizator bezpośrednio po ogłoszeniu wyników powiadomi zwycięzców o czasie i szczegółach związanych z przekazaniem nagrody.

6. Warunkiem odebrania przez laureata nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości na adres mailowy marketing@skiddou.com z następującymi danymi: a. imię i nazwisko b. adres korespondencyjny c. numer telefonu d. adres mailowy 7. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, w tym imiona i nazwiska laureatów, mogą zostać upublicznione w social media skiddoü, administrowanych przez Organizatora.

8. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne przedmioty. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

V. DANE OSOBOWE

1. Organizator przetwarzał będzie dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

2. skiddoü Polska Sp. z o. o.z siedzibą w Poznaniu jako Organizator, jest Administratorem Danych osób uczestniczących w konkursie.

3. Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie.

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z:

  1. przeprowadzeniem Konkursu oraz wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzców (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO oraz właściwe przepisy o komunikacji elektronicznej),
  2. marketingiem usług polegającym na przekazywaniu uczestnikom Konkursu informacji o ofertach handlowych, imprezach i wydarzeniach związanych z działalnością Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).
  3. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konkursu oraz w jego celach marketingowych. Zgoda taka może zostać w każdym czasie wycofana przez uczestnika, poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres e-mail: info@skiddou.com.

5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

6. Uczestnikom Konkursu przysługują prawa:

  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania (poprawiania) danych,
  3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Organizator może udostępniać dane osobowe uczestników podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi współpracuje przy organizacji Konkursu związanymi z Organizatorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne. Organizator deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Organizator przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do zorganizowania konkursu, realizacji procedur związanych z wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzców, jak tez dochodzenia ewentualnych roszczeń.

9. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: info@skiddou.com.

VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłoszenie dokonane w związku z Konkursem jest równoznaczne z tym, iż Uczestnik przystępując do Konkursu przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do tekstów, zdjęć oraz filmów stanowiących przedmiot zgłoszenia rozumianych jako utwór na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stworzonych na potrzeby Konkursu, co następuje w sposób nieodpłatny, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

– utrwalania i zwielokrotniania utworu,

– obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,

– rozpowszechniania utworu w sposób inny, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

– rozpowszechnianie w Internecie, wykorzystanie w katalogach lub opublikowane lub wykorzystane w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora i Partnera Konkursu.

Jednocześnie, w zakresie wskazanym powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu i udziela nieograniczonego czasowo i nieodwołalnego upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu i nadzoru nad sposobem korzystania z niego, w tym eksploatacji anonimowej (bez oznaczania autorstwa).

2. Dokonanie zgłoszenia, jest równe oświadczeniu Uczestnika, iż zgłaszany tekst, zdjęcie oraz film stanowiące przedmiot zgłoszenia nie naruszają praw autorskich, ani dóbr osobistych osób trzecich, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich.

3. Udział w Konkursie i przesłanie zgłoszenia wraz z zdjęciem lub filmem jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystywanie zdjęcia lub filmu oraz wizerunku osób na nich utrwalonym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VII. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest bajeczka „skiddoü i Przyjaciel – Leśna Przygoda” z autografem Ani Dereszowskiej, pluszaki skiddoü, pluszak Bernt oraz sowa Marit.

2. Organizator nagrodzi trzy osoby, które wykonały zadanie zgodnie z wymogami określonymi w paragrafie 3 punkt 2.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę ekwiwalentu nagród.

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

5. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

6. Prawo do otrzymania nagrody przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, którego praca została wybrana przez Komisję Konkursową.

VIII. REKLAMACJE

1. Reklamacje należy składać Organizatorowi w dowolnej formie, w szczególności na adres: marketing@skiddou.com.

2. Termin składania reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu upływa w dniu 4.10.2022 r.

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

6. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Organizatora drogą mailową.

7. Organizator zapewnia, że przekazywane przez niego nagrody są wolne od wad. Organizator i nie zapewnia i nie odpowiada za serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2022.

4. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta