fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Regulamin newslettera

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: UŚUDE) ustanawia się niniejszy Regulamin.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. skiddoü – SKIDDOU POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Trybunalska 28, 60-325 Poznań, spełniająca definicję usługodawcy w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 6 UŚUDE.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 4. Newsletter – newsletter przesyłany Usługobiorcy przez skiddoü i stanowiący usługę świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4 UŚUDE.
 5. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, a także poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby przetwarzane przez skiddoü w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie i w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
 7. Serwis – serwis internetowy skiddoü, w ramach którego skiddoü udostępnia Newsletter. Serwis jest dostępny pod adresem https://www.skiddou.com
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).
 9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 6 UŚUDE.

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. skiddoü świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę w postaci wysyłki bezpłatnego Newslettera za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Usługa w postaci wysyłki bezpłatnego Newslettera dostępna jest jedynie dla osób, które dokonają rejestracji w sposób zgodny z Regulaminem, tj. po podaniu przez Usługobiorcę swojego Adresu poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym dotyczącym zapisania się do korzystania z usługi Newsletter, dostępnym na stronach Serwisu, a następnie potwierdzeniu woli otrzymywania usług Newsletter na warunkach niniejszego regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się” . Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego Adresu poczty elektronicznej do skiddoü oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez skiddoü na podany przez Usługobiorcę Adres poczty elektronicznej treści o charakterze informacyjno-handlowym, w tym aktualnych informacji o trwających promocjach, akcjach specjalnych i innych wydarzeniach związanych z marką skiddoü.
 4. Wysyłka Newslettera następuje w nieregularnych odstępach czasu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności i plików cookie.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań mogących utrudnić, lub destabilizować działanie usługi Newsletter.
 4. Usługobiorca korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest spełniać poniższe warunki techniczne w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
 3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,
 4. posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego Adresu poczty elektronicznej.
 5. skiddoü w ramach usług Newsletter zastrzega sobie prawo:
 1. wysyłania reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu UŚUDE do Usługobiorcy,
 2. czasowego wyłączania usługi Newsletter, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
 3. zaprzestania świadczenia usługi Newsletter na rzecz konkretnego Usługobiorcy, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi Newsletter przez innych Usługobiorców bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

IV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. skiddoü zobowiązuje się do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości usługi.
 2. skiddoü nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, lub nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich. skiddoü zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw w działaniu modułu rejestracyjnego w sytuacji planowanej, bieżącej obsługi lub konserwacji strony, serwera albo oprogramowania służącego do świadczenia usługi Newsletter.
 3. skiddoü nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usługi Newsletter wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 4. skiddoü zastrzega, że korzystanie z usługi Newsletter może wiązać się z ryzykami typowymi dla ryzyk związanych z korzystaniem z publicznych sieci teleinformatycznych (internetu), w szczególności zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, a także ataki hakerskie. W celu zminimalizowania ryzyk Usługobiorca powinien korzystać wyłącznie z oryginalnych i aktualnych wersji oprogramowania, stosować programy antywirusowe, antyspamowe oraz inne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo w sieci, unikać otwierania wiadomości oraz załączników do nich, jeżeli ich pochodzenie nie jest znane bądź pewne (nie należy otwierać wiadomości od nieznanych adresatów), zapoznawać się z treścią przesyłanych alertów dotyczących pojawiających się zagrożeń.

V. MOMENT ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY WYSYŁKI NEWSLETTERA

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter, Usługobiorca podaje swój Adres poczty elektronicznej oraz wybiera przycisk „Zapisz się”, potwierdzając wówczas akceptację postanowień Regulaminu.
 2. Umowę o świadczenie usługi Newsletter poczytuje się za zawartą w chwili kliknięcia wskazanego przycisku „Zapisz się” i przesłania podanego Adresu poczty elektronicznej do skiddoü.
 3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to jest do momentu rezygnacji z tej usługi.
 4. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę na świadczenie usługi Newsletter poprzez oświadczenie o rezygnacji na adres elektroniczny skiddoü: info@skiddou.com albo poprzez wypisanie z usługi Newsletter przez kliknięcie linku zawartego w każdej wiadomości e-mail wysyłanej w związku z realizacją usługi Newsletter.
 5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Newsletter skutkuje niezwłocznym rozwiązaniem umowy, przy czym z uwagi na konieczność wprowadzenia zmiany do systemu wysyłania wiadomości, zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter może nastąpić w terminie do 3 dni roboczych.
 6. skiddou zastrzega sobie prawo zawieszenia bądź zakończenia świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie i bez podania przyczyny. O zawieszeniu bądź zakończeniu świadczenia usługi Newsletter skiddou poinformuje Usługobiorcę, przesyłając mu stosowną informację na adres poczty elektronicznej.
 7. Rozwiązanie Umowy skutkuje zaprzestaniem świadczenia usługi Newsletter na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.
 8. skiddou zastrzega sobie prawo usunięcia nieprawidłowego lub nieaktywnego adresu poczty elektronicznej (e-maila) podanego przez Usługobiorcę.
 9. Świadczona przez skiddoü usługa Newsletter jest bezpłatna.

VI. REKLAMACJE

 1. Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji, w szczególności w przypadku jeżeli działania skiddou przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: help@skiddou.com
 3. Reklamacja winna zawierać: adres e-mail, imię i nazwisko Usługobiorcy zgłaszającego reklamację opis problemu będącego jej przedmiotem. W przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamacji drogą listową Usługobiorca powinien oprócz danych wskazanych w zdaniu poprzednim podać także adres do korespondencji.
 4. skiddoü rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W sytuacji, gdy reklamacja nie może zostać rozpoznana w wyżej wskazanym terminie, skiddoü powiadomi Usługobiorcę drogą mailową na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę, o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

VII. OCHRONA I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

 1. skiddoü, jako administrator danych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w celu:
 1. wysyłania świadczenia usługi Newslettera zawierającego informacje handlowe i marketingowe w związku z zamówieniem przez Usługobiorcę usługi;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach uzasadnionego interesu skiddoü.
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu;
 5. w celu realizacji praw i reklamacji, aktualizacji danych, prowadzenia bazy Usługobiorców, będących realizacją naszego uzasadnionego interesu.
 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania Adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
 2. Newsletter może zawierać informacje o charakterze handlowym, w rozumieniu USUDE.
 3. Zasady przetwarzania Danych osobowych w związku z subskrypcją usługi Newsletter zostały wskazane poprzez zamieszczenie odpowiedniego odwołania do niniejszego Regulaminu, a także Polityki prywatności i plików cookie w momencie zapisu na Newsletter.
 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres świadczenia usługi Newsletter, a po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do zrealizowania uzasadnionego interesu Administratora (między innymi w celu obrony przed roszczeniami).
 5. Skiddou zapewnia osobom, których Dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych Danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe dotyczące Usługobiorców są chronione przez skiddou przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 7. W sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności i plików cookie, której treść dostępna jest na stronie skiddou.com
 8. Usługobiorca, jest zobowiązany do podania Danych osobowych kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym, nienaruszających praw osób trzecich.
 9. skiddou nie podejmuje wobec Usługobiorcy zautomatyzowanych decyzji, w szczególności nie stosuje profilowania.
 10. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Prawa autorskie do treści zawartych w Newsletterze należą do skiddoü i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem Newslettera lub bez zgody skiddou stanowić może naruszenie prawa.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 04.03.2022 r.
 3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny od adresem internetowym https://www.skiddou.com/regulaminy
 4. skiddoü zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. skiddoü ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Usługobiorcę Adres poczty elektronicznej.
 6. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Usługobiorcy.
 7. Prawem właściwym dla zawieranej pomiędzy skiddoü a Usługobiorcą, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, umowy o świadczenie usługi Newsletter jest prawo polskie.
 8. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Newsletter będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
 9. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin sklepu internetowego skiddou oraz Politykę prywatności i plików cookie.

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta