fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Regulamin Programu Poleceń

  1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1. Organizator – SKIDDOU POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60- 325), ul. Trybunalska 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca NIP 7792503096;

2. Program poleceń – program szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, zwany również Promocją;

3. Polecający – podmiot, posiadający Konto i dostęp do usług świadczonych w ramach Sklepu;

4. Polecony – podmiot, który otrzymał indywidualny link od Polecającego.

5. Konto – prowadzony dla Polecającego przez Organizatora zbiór zasobów, w którym są gromadzone dane Polecającego, oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu i umożliwiający dostęp do jego funkcjonalności;

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Poleceń;

7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną www.skiddou.com;

II. Postanowienia ogólne

  1. Program poleceń organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.skiddou.com, należącej do Organizatora i działającej na podstawie Regulaminu Sklepu: http://skiddou.com/regulaminy.
  2. Promocja prowadzona będzie w okresie od dnia 20.09.2021r. do odwołania.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. O zakończeniu Promocji Organizator poinformuje z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.skiddou.com.
  4. Korzyści płynące z uczestnictwa w Promocji nie podlegają łączeniu z korzyściami płynącymi z uczestnictwa w innych promocjach lub programach organizowanych przez Organizatora, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu lub z regulaminu danej promocji organizowanej przez Organizatora.
  5. Polecający nie jest pełnomocnikiem organizatora i nie ma prawa składania ani przyjmowania w jego imieniu jakichkolwiek oświadczeń woli lub wiedzy, a także przyjmowania na jego rzecz jakichkolwiek świadczeń.
  6. Dokonując polecenia Polecający zobowiązany jest działać zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, przekazując w sposób rzetelny i zgodny z prawdą wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.

III. Zasady Promocji

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Polecający musi zalogować się na swoim Koncie i wejść w zakładkę „Program Poleceń”, gdzie ma możliwość wygenerowania indywidualnego, unikatowego linku, który następnie ma możliwość udostępnić nieograniczonej liczbie osób, w wybrany przez siebie sposób, np. poprzez social – media, pocztę e-mail, funkcję kopiuj-wklej, jednoznacznie określający Polecającego w systemie informatycznym Organizatora (dalej zwany: Linkiem).

5. Polecający, który udostępnił Link minimum jednej osobie w wybrany przez siebie sposób i zaakceptował niniejszy Regulamin staje się uczestnikiem Promocji.

6. Jeżeli Polecony wejdzie na stronę internetową Sklepu przy wykorzystaniu Linku udostępnionego przez Polecającego i dokona zakupu za pośrednictwem zamówienia złożonego przez Sklep, to będzie mógł skorzystać przy tym zamówieniu z otrzymanego rabatu, automatycznie dodaje się w koszyku. Nie jest wymagane z góry opłacenie zamówienia.

7. Jeżeli Polecony po wejściu na stronę internetową Sklepu przy wykorzystaniu Linku dokonał zakupu za pośrednictwem zamówienia złożonego przez Sklep, to Polecający otrzyma rabat na zakupy w Sklepie. Rabat dla Polecającego będzie można wykorzystać przy użyciu kodu rabatowego, który zostanie automatycznie zapisany na Koncie Polecającego w zakładce „Program Poleceń”.

8. Rabaty dla Polecającego i Poleconego (dalej: Rabaty) udzielane są w takiej wysokości w jakiej zostały wskazane w zakładce „Program Poleceń” przed przystąpieniem do Promocji. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji wysokości oferowanych w ramach Promocji Rabatów, jak też możliwość wprowadzania dodatkowych warunków skorzystania z takich Rabatów. Wysokość oferowanych Rabatów oraz ewentualne dodatkowe warunki skorzystania z Rabatów są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Program Poleceń”. Wysokość Rabatów oraz ewentualne dodatkowe warunki skorzystania z Rabatów, obowiązujące w chwili przystąpienia do Promocji, są umieszczane w zakładce „Program Poleceń” i mają zastosowanie do zakupów dokonanych po wejściu na stronę internetową Sklepu przy użyciu Linka, nawet jeżeli w międzyczasie Organizator zmienił wysokość Rabatów oraz ewentualne, dodatkowe warunki skorzystania z Rabatów.

9. Każdy Polecający i Polecony może wziąć udział w akcji promocyjnej wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki określone w treści niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż Polecający może wyłącznie jednokrotnie udostępnić Link temu samemu Poleconemu. Uzyskane Rabaty nie sumują się ze sobą.

10. W przypadku, gdy Polecony wykorzystał Rabat po czym odstąpił od umowy nabycia produktu lub wymienił produkt na inny, wówczas Polecający nie traci Rabatu z tytułu dokonanych przez Poleconego zakupów.

11. Link jest aktywny do momentu jego wykorzystania.

12. Organizator zastrzega sobie prawa do wykluczenia z udziału w Promocji Polecającego naruszającego warunki niniejszego Regulaminu, w tym też do dezaktywowania udostępnionych przez niego Linków. Organizator zastrzega sobie również prawo do zablokowania Konta Polecającego, co do którego Organizator powziął uzasadnione podejrzenia, że jego działania naruszają niniejszy Regulamin, do czasu wyjaśnienia przez Polecającego powstałych wątpliwości, w tym celu Organizator zastrzega sobie również prawo skontaktowania się z Polecającemu za pośrednictwem adresu e-mail zapisanego na Koncie Polecającego. Naruszeniem Regulaminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu, może być w szczególności udostępnienie Linka na inne konta w kanałach komunikacji, należące do wysyłającego je Polecającego.

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: SKIDDOU POLSKA Sp. z o.o., ul. Trybunalska 28, 60-325 Poznań lub mailowo na adres: help@skiddou.com.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Reklamacji Organizatorowi. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rozpatrzenia, listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub mailowo na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Organizator przetwarza dane osobowe Polecających i Poleconych uzyskane w związku z korzystaniem ze Sklepu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, transakcje wykonane w ramach Sklepu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką prywatności dostępną pod adresem: www.skiddou.com/regulaminy.

2. Organizator przetwarza dane osobowe w celach związanych z Promocją, w tym w celu przyznawania rabatów, przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz w celach związanych z ochroną prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, w szczególności związanych z obroną praw i dochodzeniem ewentualnych roszczeń wobec osób, których dane przetwarza.

3. Do uzasadnionych interesów należą cele marketingowe i reklamowe takie jak sporządzanie i przesyłanie indywidualnie dobranych informacji o towarach lub usługach Organizatora lub jego partnerów, obecnych i przyszłych produktach Organizatora, o samym Programie poleceń, oraz cele badań recenzji i rynku.

VI. Postanowienia końcowe

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.skiddou.com/regulaminy.

2. Do udziału klienta w akcji promocyjnej konieczna jest akceptacja jej zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w akcji promocyjnej.

4. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany regulaminu w przypadku:

a. okoliczności siły wyższej,

b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży, akcji promocyjnych,

c. omyłek i błędów pisarskich w regulaminie,

d. zmiany zasad przeprowadzania akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć uczestników, którzy już przystąpili do akcji promocyjnej, ani nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej uczestników.

5. O każdej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi najpóźniej na 15 dni przed wejściem zmiany w życie.

6. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Organizatora.

7. W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta