fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Regulamin przedłużonej gwarancji na produkty marki skiddoü z dnia 01.03.2021

Regulamin przedłużonej gwarancji na produkty marki skiddoü

z dnia 01.03.2021

 

Niniejszy regulamin określa zasady przedłużania gwarancji na produkty marki skiddoü.

 

 • 1

Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin akcji promocyjnej wiążący Organizatora oraz Uczestnika, określający zasady i warunki Promocji.
 2. Promocja – promocja prowadzona na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Organizator – organizator Promocji skiddoü Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu 60-105, Kopanina 28/32
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Promocji, osoba prawna, w tym przedsiębiorca, posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Strona internetowa – www.skiddou.com
 6. Produkt – wszystkie produkty marki skiddoü Polska.
 7. Gwarancja – udzielana przez Organizatora na Produkty na okres 24 miesięcy.
 8. Certyfikat – dokument stanowiący potwierdzenie Wydłużenia gwarancji.
 9. Wydłużenie gwarancji – dodatkowa 12-miesięczna gwarancja na Produkty objęte Promocją, o którą wydłużana jest Gwarancja. Dodatkowa gwarancja jest udzielana na Produkty dostępne w ofercie Organizatora na Stronie internetowej, która zostaje udzielana na podstawie Certyfikatu wystawianego przez Organizatora po dokonaniu zamówienia oraz zapłacie ceny Produktu.
 • Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny na Stronie internetowej w zakładce: Przedłużona gwarancja

 

 • 2

Zasady ogólne

 

 1. Promocja jest prowadzona przez Organizatora i obejmuje wszystkie Produkty marki skiddoü.
 2. Promocja jest bezterminowa. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie.
 3. W zamian za zakup Produktu, Uczestnik otrzymuje Wydłużenie gwarancji, która łącznie z okresem Gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia zakupu. Potwierdzeniem Wydłużenia gwarancji jest Certyfikat doręczany Uczestnikowi w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 4. Promocja nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 847 t. j.).
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Wydłużenie gwarancji nie wpływa i nie zmienia zasad Gwarancji poza wydłużeniem jej terminu na podstawie udzielonego Certyfikatu.
 7. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne.

 

 

 • 3

Cel Promocji

Celem Promocji jest wydłużenie terminu gwarancji na Produkt o kolejne 12 miesięcy po upływie standardowej Gwarancji producenta na Produkty objęte Promocją.

 

 • 4

Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Organizator dokonuje Wydłużenia gwarancji na podstawie Certyfikatu Uczestnikowi, który spełnia następujące warunki:
 2. jest osobą pełnoletnią;
 3. dokonał zakupu Produktu oraz zarejestrował go w terminie 14 dni od dnia zakupu poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej.
 4. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego za pośrednictwem Strony internetowej Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników dla celów niniejszej Promocji, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych o usługach i produktach skiddoü na podany adres e-mail zgodnie treścią art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j.).
 5. Uczestnik może w każdym czasie wycofać zgodę, o której mowa w ust. 2 powyżej bez utraty prawa do otrzymania Certyfikatu oraz skorzystania z Promocji.

 

 • 5

Zasady przyznania Certyfikatu

 

 1. Organizator prześle Uczestnikowi Certyfikat drogą mailową, w terminie 7 dni od dnia prawidłowej rejestracji zgodnie z § 4 ust. 2 lit. b) Regulaminu .
 2. Certyfikat będzie stanowił podstawę do wykonywania bezpłatnych napraw w okresie 36 miesięcy od daty zakupu zgodnie z zasadami określonymi dla Gwarancji.
 3. Wydłużenie gwarancji obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w Produkcie oraz ujawnione w trakcie trwania okresy gwarancyjnego obejmującego łącznie 36 miesięcy.
 4. Prawo skorzystania z 36 miesięcznej gwarancji będzie uzależnione od przedstawienie podczas reklamacji:
 5. Certyfikatu,
 6. Dokumentu zakupu (paragon / faktura VAT),
 7. spełnienia pozostałych warunków Gwarancji dołączonej do produktu marki skiddoü.
 8. Wydłużenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Uczestnika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

 

 

 

 • 6

Wykluczenie z uczestnictwa w Promocji

 

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Promocji w przypadku niespełnienia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku podjęcia przez Uczestnika działań, które uznano za sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.
 2. Pozostałe warunki gwarancji zapisane w karcie gwarancyjnej produktu pozostają bez zmian.

 

 

 

 • 7

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. skiddoü, jako administrator danych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celu:
 2. a) wysyłania Newslettera zawierającego informacje handlowe i marketingowe za zgodą Usługobiorcy;
 3. b) realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w zakresie obsługi subskrypcji Newslettera, możliwych w tym zakresie reklamacji (w ramach umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną), a także zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach uzasadnionego interesu skiddoü.
 4. c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. d) w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu;
 6. e) w celu realizacji praw i reklamacji, aktualizacji danych, prowadzenia bazy subskrybentów, będących realizacją naszego uzasadnionego interesu.
 7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
 8. Newsletter może zawierać informacje o charakterze handlowym, wobec powyższego dla skorzystania z tej usługi wymagane jest udzielenie przez Usługobiorcę uprzedniej wyraźnej dobrowolnej zgody na przesyłanie Newslettera na podany adres e-mail. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Wycofanieie zgody uniemożliwi otrzymywanie Newslettera.
 9. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera zostały wskazane poprzez zamieszczenie odpowiedniego odwołania do niniejszego Regulaminu, a także Polityki prywatności w momencie zapisu na Newsletter.
 10. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
 11. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 13. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie skiddou.com
 14. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że:
 15. a) są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 16. b) nie naruszają one praw osób trzecich,
 17. c) jest uprawniony do zawarcia Umowy,
 18. d) zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 19. e) zapoznał się z treścią Polityki prywatności i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem.

 

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny na stronie internetowej Promocji, pod adresem: skiddou.com/programgwarancynjny.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w ramach Promocji, w szczególności w treści Regulaminu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany przez publikację zmienionego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Promocji oraz zaakceptować jego warunki.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Promocji, zgodnie z ust. 1 powyżej.

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta