fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Regulamin sklepu internetowego skiddoü

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym skiddoü działającym pod adresem: www.skiddou.com. 2. Administratorem sklepu internetowego jest SKIDDOü POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-325) przy ulicy Trybunalskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca NIP 7792503096, REGON 382571778 (zwana dalej: „Administratorem”).

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 2. Podmiot na prawach konsumenta – osoba fizyczna, prowadzącą działalność gospodarczą zawierający za pośrednictwem Sklepu Internetowego skiddoü umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej. 3. Sprzedawca – SKIDDOü POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-325) przy ulicy Trybunalskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca NIP 7792503096, REGON 382571778. 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.skiddou.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów. 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną www.skiddou.com. 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, umożliwiające Sprzedającemu identyfikację Klienta, precyzujące ponadto Produkt mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce dostawy oraz formę płatności i ceny za Produkt. 8. Konto – konto klienta w Sklepie, zawierające zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia i zawierać Umowy Sprzedaży. 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Trybunalska 28, 60-325 Poznań 2. Magazyn / Magazyn zwroty: ul. Komornicka 16, 62-051 Wiry 3. Adres e-mail Sprzedawcy: help@skiddou.com 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 98 1020 1068 0000 1302 0340 6451 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędna jest przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji, powiązana w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki typu cookies. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień́ na produkty, niezbędne jest ponadto konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: 1. zasady zakładania konta w Sklepie Internetowym; 2. zasady składania zamówienia w Sklepie Internetowym i dostawy; 3. metody płatności; 4. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy; 5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji; 6. pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów; 7. podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych; 8. podstawowe zasady świadczenia usługi Newslettera. 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 4. Klient korzystający ze Sklepu internetowego skiddoü zobowiązany jest w szczególności do: a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami; d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa; e) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw. 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt wraz z kosztem dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adresu poczty elektronicznej oraz zdefiniowanie hasła, a także zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności. 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta proces rejestracji zostaje zakończony. 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 4. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej w postaci prowadzenia konta Klienta, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 5. Logowanie się na Konto odbywa się każdorazowo poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji, lub zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta. 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji jest prowadzone przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Usunięcie konta następuje niezwłocznie po potwierdzeniu, że osoba występująca z żądaniem usunięcia Konta jest jego posiadaczem. Usunięcie konta oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Sprzedawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta. 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadku naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Sprzedawca jest również uprawniony do zablokowania Konta Klienta z ważnych powodów, którymi są w szczególności: naruszenie przez Klienta przepisów powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego, a także powtarzające się naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. 8. Zamiar zablokowania Konta zostanie ujawniony Klientowi na jego adres elektroniczny aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. 9. W sytuacji zablokowania konta Klienta, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają̨ anulowane przez Sprzedawcę. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już̇ dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi całość́ zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 10. Od decyzji Sprzedawcy o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być́ wysłany na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §3 niniejszego Regulaminu. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

§ 7 Zasady składania Zamówienia i dostawy

W celu złożenia Zamówienia należy: 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny); 2. Wybrać sposób dostawy i kliknąć przycisk „złóż zamówienie”; 3. zalogować́ się̨ do Sklepu Internetowego lub skorzystać́ z możliwość́ złożenia zamówienia bez rejestracji; 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia(jeżeli Klientowi ma zostać́ wystawiona faktura VAT); 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §8 poniżej. 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. 8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. W sytuacji gdy realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość́ elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. 10. Sprzedawca ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w wyżej wskazanym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności zostaną̨ niezwłocznie zwrócone Klientowi. 11. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: a. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej; b. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, do placówki Poczty Polskiej, lub do Paczkomatu InPost. 13. Przy wyborze przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient obowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym koszty dostawy, nie później niż̇ w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. Zamówienie nie opłacone w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane, a Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. 14. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych dostawy, w tym aktualnego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sprzedawcę i firmę̨ doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się̨ niemożliwe. 15. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. 16. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, 17. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 18. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: a) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, b) przesyłka InPost, na wskazany w formularzu dostawy paczkomat 2. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mogą̨ być opłacone: a) z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) b) przy odbiorze przedmiotu zamówienia 3. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za cześć́ zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: a) płatność za pobraniem b) płatności elektroniczne c) płatność kartą płatniczą. 5. Koszty dostawy uzależniony jest każdorazowo od gabarytu każdego produktu. 6. Płatności z góry mogą̨ być́ uiszczane przez system płatności elektroniczny akceptowany przez Sprzedawcę (PayU): przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez Sprzedawcę, pożyczką̨ gotówkową, systemem odroczonej płatności (PayPo lub Twisto). 7. Płatności przy odbiorze mogą̨ być́ uiszczane gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również̇ karty płatnicze). 8. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności. 9. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym. 10. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce „dostawa i płatność” w Sklepie Internetowym oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, a także Podmiot na prawach konsumenta może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę̨ trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: b. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, c. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; d. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 3. Konsument, a także Podmiot na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta, lub Podmiot na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 4. Oświadczenie może być wysłane: za pośrednictwem dedykowanego formularza umieszczonego na stronie www.skiddou.com/serwis. Konsument, lub Podmiot na prawach konsumenta, może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Podmiot na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, lub Podmiotowi na prawach konsumenta na podany przez Konsumenta, lub Podmiot na prawach konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 6. Skutki odstąpienia od Umowy: a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi, lub Podmiotowi na prawach konsumenta, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia zwracanego produktu, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta, lub Podmiot na prawach konsumenta, sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta, lub Podmiot na prawach konsumenta, użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument, lub Podmiot na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. d) Konsument, lub Podmiot na prawach konsumenta, powinien odesłać Produkt na adres magazynu zwrotów podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument, lub Podmiot na prawach konsumenta, odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. e) Konsument, lub Podmiot na prawach konsumenta, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. f) Konsument, lub Podmiot na prawach konsumenta, odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, lub Podmiotowi na prawach konsumenta, w odniesieniu do Umowy: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, lub Podmiotu na prawach konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, lub Podmiotu na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, lub Podmiotu na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10 Reklamacja (rękojmia i gwarancja)

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem, lub Podmiotem na prawach konsumenta zostaje wyłączona. 5. Konsument oraz Podmiot na prawach konsumenta może skorzystać z rękojmi za wady przez okres 2 lat od dnia otrzymania Produktu. 6. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na stronie: www.skiddou.com/serwis 7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Jeżeli Klient będący Konsumentem, lub Podmiotem na prawach konsumenta, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy w celu jego zareklamowania na adres: Magazyn zwrotów, ul. Komornicka 16, 62-051 Wiry. 10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu, która będzie podstawą do rozpoczęcia procedury gwarancyjnej Produktu. 11. Koszty dostarczenia Produktu w celu skierowania go do gwarancji lub reklamacji ponosi Klient. 12. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta w celu skierowania do gwarancji lub reklamacji byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta, lub Podmiotu na prawach konsumenta, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument, lub Podmiot na prawach konsumenta ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów, lub Podmiotów na prawach konsumenta i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami, lub Podmiotami na prawach konsumenta. 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem, lub Podmiotem na prawach konsumenta, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem, lub Podmiotem na prawach konsumenta, żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami, lub Podmiotami na prawach konsumenta, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem, lub Podmiotem na prawach konsumenta, korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącego konsumentem lub Podmiotem na prawach konsumenta, oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient nie będący konsumentem, lub Podmiotem na prawach konsumetna, obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem, lub Podmiotem na prawach konsumenta, zostaje wyłączona. 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem, lub Podmiotem na prawach konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym do świadczenia usługi newslettera. 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi. 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 7. W zakresie przetwarzania danych osobowych, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Polityki prywatności dostępnej w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem: skiddou.com , a także Regulaminu Newslettera (link).

§ 14 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres poczty elektronicznej biuletynu informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe), w tym treści dotyczące produktów Sprzedawcy oraz Promocji. 2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Newsletter”. 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie. 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie za pośrednictwem wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@skiddou.com 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące Newslettera znajdują się w Regulaminue Newslettera (link).

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: a. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem; b. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych; c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego; d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną; e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie; f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie; g. przeciwdziałanie nadużyciom; h. poprawa obsługi Klientów; i. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego; j. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa. 7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności. 8. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta