fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Regulamin konkursu „Mały Ambasador Uśmiechu”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) ustanawia zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Mały Ambasador Uśmiechu”, mającym na celu wyłonienie i nawiązanie współpracy z osobą, która zostanie Ambasadorem marki skiddoü, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest SKIDDOü POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ulicy Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca NIP 7792503096, REGON 382571778, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Partnerami Konkursu są:

a. HOLIDAY PARK & RESORT Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Śremie (63-100) przy ulicy Fryderyka Chopina 1J, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596565, posiadająca NIP 7851800879, REGON 363484979, (dalej: Holiday Park & Resort lub HPR),

b. CDRL S.A. z siedzibą w miejscowości Pianowo (64-000) przy ulicy Kwiatowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392920, posiadająca NIP 6981673166, REGON 41144484200000, właściciel marki cocodrillo, (dalej: coccodrillo),

c. Body Chief Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-595) przy ulicy Polska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713725, posiadająca NIP 7792479825, REGON 369298976, (dalej: BodyChief),

d. Brodr. Jorgensen z siedzibą w Zielonej Górze (65-127), przy ul. Grzowska 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000105055, NIP 9291040551, REGON 970477946, właściciel marki JELP, (dalej: JELP),

zwani dalej: „Partnerami Konkursu”.

4. Szczegółowe informacje na temat Konkursu zawarte zostały na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: http://skiddou.com/regulaminy. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w mediach społecznościowych Organizatora, w tym w serwisie Instagram na profilu Organizatora @skiddou_global, a także w mediach społecznościowych Partnerów Konkursu. Wszystkie treści tego rodzaju (skróconego opisu zasad Konkursu) mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Określa on warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

6. Przez wysłanie Pracy konkursowej do Konkursu uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie oraz w ogłoszeniu konkursowym.

7. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Organizatora, tj. Instagram: @skiddou_global.

9. Konkurs rozpocznie się dnia 01.07.2021 r. po ogłoszeniu przez Organizatora informacji o Konkursie na stronie internetowej http://skiddou.com/laczynasusmiech i zakończy się 31.08.2021 r. o godz. 23:59. Niezależnie od zdania poprzedzającego Organizator ogłosi Konkurs także na swoim profilu na portalu społecznościowym Instagram: @skiddou_global.

10. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega przepisom zawartym w ww. ustawie.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne, a Uczestnik zobowiązuje jest do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.

2. Uczestnikiem Konkursu, zwaną dalej i wcześniej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która:

a. mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c. posiada pełną władzę rodzicielską do zgłaszanego dziecka;

d. weźmie udział w Konkursie, zgodnie z warunkami opisanymi w § 3 ust. 2 Regulaminu;

e. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w Regulaminie;

f. zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

a. pracownicy Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem, w tym Partnerów Konkursu, a także osób pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z nimi na podstawie umowy cywilnoprawnej i/lub umowy świadczenia usług.

b. osoby najbliższe pracowników Organizatora lub pracowników podmiotów powiązanych z Organizatorem, w tym Partnerów Konkursu, a także osoby najbliższe osób pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z nimi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub/i umowy świadczenia usług.

4. Osobami najbliższymi w rozumieniu Regulaminu są osoby, z którymi pracownicy Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem, w tym Partnerami Konkursu, a także osób pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z nimi na podstawie umowy cywilnoprawnej i/lub umowy świadczenia usług, pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Organizatora lub Jury, że Uczestnik albo zgłoszona przez niego Praca konkursowa nie spełnia wymogów Regulaminu albo w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji, że dana Praca konkursowa narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa bądź dobra osób trzecich.

6. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie w okresie jego trwania wskazanym w § 1 ust. 8 powyżej.

§ 3. Organizacja Konkursu i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Organizator ogłasza Konkurs, sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem i zapewnia obsługę Konkursu oraz jego rozstrzygnięcie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a. posiadanie aktywnego, publicznego, własnego i prawdziwego konta użytkownika portalu społecznościowego Instagram,

b. bycie fanem profilu marki skiddoü na Instagramie tj. polubienie na portalu społecznościowym Instagram profilu Organizatora: @skiddou_global.

c. dokonanie zgłoszenia w Konkursie poprzez dodanie na swój profil na portalu społecznościowym Instagram zdjęcia z wizerunkiem swojego dziecka, spełniające wymagania określone w ust. 4 poniżej, z dodaniem hashtagu #laczynasusmiech, oraz odpowiednim oznaczeniem zdjęcia profilami Organizatora i Partnerów konkursu: @skiddou_global, @holiday_park_resort oraz zamieszczenie odpowiedzi na pytanie: „Rodzinko skiddoü! Co wywołuje uśmiech na Waszych twarzach?”. („Praca konkursowa”).

4. Do prawidłowego zgłoszenia Pracy konkursowej muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

a. zdjęcie dziecka musi zostać samodzielnie zrobione. Niedozwolone jest zatrudnienie fotografa lub innej osoby do robienia zdjęć.

b. może obejmować tylko jedną osobę – jedno (1) dziecko.

c. dokonujący zgłoszenia musi być rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka widniejącego na fotografii i posiadać wobec dziecka pełną władzę rodzicielską.

d. dziecko musi być odpowiednio ubrane. Niedozwolone jest dokonywanie zgłoszeń poprzez zdjęcia dzieci, które nie są ubrane.

e. zakazane jest używanie wszelkiej edycji lub retuszowanie zdjęcia.

f. zgłoszenie nie może przedstawiać dziecka w sposób niebezpieczny lub niewłaściwy.

g. zgłoszenie nie może zawierać widocznych znaków towarowych, logo, grafiki stron trzecich. Ponadto nie może naruszać niczyich praw, w tym między innymi praw autorskich lub praw do znaków towarowych.

h. zgłoszenie nie może przedstawiać Organizatora ani jego produktów w negatywnym świetle, ani zawierać treści, które są nieodpowiednie lub nieprzyzwoite, według uznania Organizatora.

i. uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej Pracy konkursowej. Uczestnik, który dokona zgłoszenia więcej niż jednej Pracy konkursowej podlega wykluczeniu z Konkursu, z zastrzeżeniem ppkt j poniżej.

j. rodzic lub opiekun prawny posiadający więcej niż jedno dziecko i pragnący dokonać zgłoszenia do Konkursu więcej niż jednego dziecka, może dokonać zgłoszenia Prac konkursowych w liczbie odpowiadającej posiadanych dzieci.

k. odpowiedź na pytanie musi być sporządzona samodzielnie, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym zwłaszcza praw autorskich.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

a. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram;

b. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;

c. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

d. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

e. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż marki skiddoü.

§ 4. Prawa autorskie

1. Dokonanie zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne z jednoczesnym:

a. udzieleniem Organizatorowi oraz podmiotom powiązanym z Organizatorem kapitałowo lub osobowo, w sposób pośredni lub bezpośredni, jak również podmiotom wskazanym przez Organizatora, nieodpłatnej i przenoszalnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do Pracy konkursowej lub jej części (dalej „Licencja”) na następujących warunkach:

− Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony;

− Licencja upoważnia do korzystania z jej przedmiotu na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności: (i) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką i w dowolnej formie, w tym w szczególności techniką drukarską (w tym fotokopiowanie), reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, w tym na płytach CD i innych nośnikach informacji; wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem w ten sposób utrwalonego oryginału lub egzemplarzy; (ii) wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach, konferencjach prasowych, wydarzeniach wszelkiego typu, w punktach sprzedaży; (iii) wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego w całości lub w części, czasowe lub trwałe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami – dowolnymi środkami i w dowolnej formie; (iv) rozpowszechnianie w sieci multimedialnej; (v) wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, Intranet (w tym na portalach społecznościowych); (vi) publiczne udostępnianie w całości i we fragmentach w sposób umożliwiający każdemu dostęp w czasie i miejscu przez niego wybranym – w dowolnym kanale komunikacji publicznej, w tym w ramach portali społecznościowych oraz w sieci Internet; (vii) wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, sponsoringu, oznaczenia lub identyfikacji (w tym produktów i usług) oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

− Licencja nie jest ograniczona terytorialnie;

− Organizatorowi przysługuje prawo udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich w zakresie tożsamym z zakresem Licencji;

− Licencja obejmuje również prawo Organizatora do korzystania z jej przedmiotu w celach promocji i reklamy kolejnych edycji Konkursu lub innych konkursów organizowanych przez Organizatora bądź na jego zlecenie;

− ze względu na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody na zasadach wskazanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia Licencji Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie;

b. złożeniem Organizatorowi przez danego Uczestnika, korzystającą z przysługujących jej autorskich praw majątkowych i osobistych, oświadczeń o:

− wyrażeniu zgody na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Pracy konkursowej lub jej części oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 lit. a tiret drugie (kreska druga) powyżej;

− zezwoleniu Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Pracy konkursowej lub jej części oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 lit. a tiret drugie (kreska druga) powyżej;

− upoważnieniu Organizatora do podjęcia decyzji o udostępnianiu Pracy konkursowej (zgłoszenia) lub jej części anonimowo, bez konieczności uzyskiwania zgody Uczestnika;

− wyrażeniu zgody na wprowadzanie przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie lub w porozumieniu z nim, dowolnych zmian w Pracy konkursowej oraz na wykorzystywanie dowolnie wybranych jej części, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, poddawanie obróbkom, przeróbkom, adaptacjom, dodawanie tytułów i podtytułów, skracanie, adjustację techniczną, poprawki;

c. złożeniem Organizatorowi przez danego Uczestnika oświadczeń i gwarancji, że:

− Uczestnik jest wyłącznym autorem przesłanej pracy konkursowej (zgłoszenia) lub jego określonej części i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do Pracy konkursowej oraz prawa pokrewne do Pracy konkursowej, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi, nikt nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz że jej prawa do Pracy konkursowej nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone;

− wyraża zgodę i zezwala na nieodpłatne, wielokrotne i nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku swojego dziecka utrwalonego na Pracy konkursowej przez Organizatora, na polach eksploatacji wskazanych w §4 ust. 1 lit. a tiret drugi powyżej;

− żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych uprawnień;

− w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora w związku z korzystaniem z pracy konkursowej lub jej części zgodnie z postanowieniami Licencji i Regulaminu, zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz w całości zaspokoi roszczenia osób trzecich;

d. złożeniem Organizatorowi przez danego Uczestnika oświadczenia o:

− wyrażeniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jak i swojego dziecka, w celach wskazanych w Regulaminie;

− potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznała się z zasadami Konkursu, nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na związanie treścią Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie;

§ 5. Zasady wyłonienia Laureatów i Zwycięzcy oraz przyznania nagrody

1. Prace konkursowe niepełne lub nieprawidłowe nie będą brały udziału w Konkursie.

2. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury, w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora(„Jury”). W skład Jury mogą wchodzić również osoby współpracujące z Organizatorem. Wyłącznie Jury jest uprawnione do dokonania oceny Prac konkursowych i wyłonienia Laureatów i Zwycięzcy.

3. Jury, biorąc pod uwagę oryginalność, ciekawość oraz poprawność merytoryczną Pracy konkursowej wyłoni 2 (słownie: dwóch) Laureatów II i III miejsca. Za zajęcie III miejsca w Konkursie Laureat otrzyma voucher na 7-dniowy pobyt (6 dób następujących po sobie) w apartamencie w wybranym ośrodku Holiday Park & Resort o wartości 2093 zł do wykorzystana zgodnie z postanowieniami §6 poniżej, voucher na produkty skiddoü o wartości 300 zł do wykorzystania na skiddou.com, voucher na produkty Coccodrillo o wartości 300 zł do wykorzystania na coccodrillo.eu zgodnie z regulaminem Coccodrillo, voucher na dowolną dietę na 5 dni od Body Chief do wykorzystania do 30.11.2021 r. zgodnie z regulaminem Body Chief, zestaw środków piorących Jelp Family o wartości 52,82 zł .Za zajęcie II miejsca w Konkursie Laureat otrzyma voucher na 7-dniowy pobyt (6 dób następujących po sobie) w apartamencie w wybranym ośrodku Holiday Park & Resort o wartości 2093 zł do wykorzystania zgodnie z postanowieniami §6 poniżej, voucher na produkty skiddoü o wartości 500 zł do wykorzystania na skiddou.com, voucher na produkty Coccodrillo o wartości 500 zł do wykorzystania na coccodrillo.eu zgodnie z regulaminem Coccodrillo, voucher na dowolną dietę na 10 dni od Body Chief do wykorzystania do 30.11.2021 r. zgodnie z regulaminem Body Chief, zestaw środków piorących Jelp Family o wartości 52,82 zł.

4. Jury, biorąc pod uwagę oryginalność, wyjątkowość, ciekawość, oraz poprawność merytoryczną Pracy konkursowej wyłoni Zwycięzcę Konkursu, który otrzyma Nagrodę Główną, tj. voucher na 7-dniowy pobyt (6 dób następujących po sobie) w apartamencie w wybranym ośrodku Holiday Park & Resort o wartości 2093 zł do wykorzystania zgodnie z postanowieniami §6 poniżej, udział dziecka w sesji zdjęciowej Małego Ambasadora uśmiechu („Sesja zdjęciowa”) na terenie jednego z ośrodków Holiday Park & Resort, zapas środków piorących marki Jelp Family na 3 miesiące o wartości 158,46 zł , voucher na produkty skiddoü o wartości 2000 zł do wykorzystania na skiddou.com, voucher na produkty Coccodrillo o wartości 1000 zł do wykorzystania na coccodrillo.eu zgodnie z regulaminem Coccodrillo, voucher na dowolną dietę na 14 dni od Body Chief do wykorzystania do 30.11.2021 r. zgodnie z regulaminem Body Chief („Nagroda Główna”). Sesja zdjęciowa zostanie wykonana w miesiącu wrześniu 2021 roku w terminie uzgodnionym przez Zwycięzcę, Organizatora i HPR.

5. Warunkiem otrzymania Nagrody głównej jest: przesłanie Organizatorowi podpisanej umowy zgodnie z ust. 6 lit. c poniżej, stanowiącej Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, a także wzięcie udziału przez dziecko Zwycięzcy w Sesji zdjęciowej. Za udział w Sesji zdjęciowej Zwycięzcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

6. Harmonogram wyłonienia Laureata i Zwycięzcy jest następujący:

a. do dnia 06.09.2021 r. zostaną przez Jury wyłonieni Laureaci i Zwycięzca Konkursu. Listę Laureatów oraz Zwycięzcę Organizator ogłosi 7.09.2021 r. na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram: @skiddou_global,

b. do dnia 10.09.2021 r., godz. 23.59, Laureaci zobowiązani są do przesłania Organizatorowi, na adres e-mail: marketing@skiddou.com swoich danych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny) niezbędnych do przekazania nagrody w postaci voucher’a na 7 dniowy pobyt w jednym z ośrodków Holiday Park & Resort (6 dób następujących po sobie), voucher’a do wykorzystania na produkty skiddoü, zestaw środków piorących od Jelp, vouchera do wykorzystania na coccodrillo.eu, vouchera na dietę od Body Chief, z Laureatami Organizator skontaktuje się następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej; Laureat, który nie prześle Organizatorowi, w terminie do 10.09.2021 r., godz. 25.59 , którejkolwiek z informacji lub oświadczeń, o których mowa w tym podpunkcie, nie będzie mógł otrzymać przewidzianych nagród. W takiej sytuacji Jury wyłoni innego Laureata, z którym Organizator skontaktuje się za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram do dnia 12.09.2021 r. Laureat ten zobowiązany jest do dnia 15.09.2021r., godz. 23:59, przesłać Organizatorowi w sposób przewidziany w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu, dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny), na które zostanie jej przekazana (przesłana) nagroda przewidziana za zajecie określonego miejsca przez Laureata. Powyższe zdanie znajdzie również zastosowanie do sytuacji, w której Laureat II miejsca zostanie Zwycięzcą Konkursu, zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 6 lit. c poniżej.

c. do dnia 10.09. 2021r. godz. 23:59, Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, na adres e-mail: marketing@skidou.com swoich danych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, a także imię i nazwisko swojego dziecka wraz z jego adresem zamieszkania) niezbędnych do przekazania nagród w postaci 7-dniowego (6 dób kolejno po sobie) pobyt w Holiday Park & Resort, zapas środków piorących Jelp na 3 miesiące, voucher do wykorzystania na produkty skiddoü, vouchera do wykorzystania na coccodrillo.eu, vouchera na dietę od Body Chief. Zwycięzca zobowiązany jest również do przesłania Organizatorowi na adres poczty elektronicznej e-mail: marketing@skiddou.com skanu/zdjęcia podpisanej umowy, która stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, a także przesłania oryginału podpisanej umowy listem poleconym na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Zwycięzca, który nie prześle Organizatorowi, w terminie do 10.09.2021 r., godz. 23.59, którejkolwiek z informacji, oświadczeń lub podpisanej umowy, o których mowa w tym podpunkcie i w terminach tam wskazanych, nie będzie mógł otrzymać przewidzianych nagród. W takiej sytuacji Laureat II miejsca zostanie Zwycięzcą Konkursu. Zwycięzca ten zobowiązany będzie do dnia 12.09. 2021r., godz. 23:59, przesłać Organizatorowi w sposób przewidziany w zdaniu pierwszym tego podpunktu dane, oświadczenia i podpisaną umowę.

7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz powrotu Zwycięzcy do ośrodka Holiday Park & Resort.

8. Imię i nazwisko i/lub nazwa profilu na portalu społecznościowym Instagram oraz Praca konkursowa Laureata i/lub Zwycięzcy, bądź jej dowolny fragment mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.skiddou.com, a także na portalach społecznościowych Organizatora: Instagram @skiddou_global, na co Uczestnik wyraża zgodę.

9. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

10. Laureat bądź Zwycięzca nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobowy, które zostały zamieszczone w e-mailu przesłanym do Organizatora, a które uniemożliwiają odszukanie Uczestnika w celu wydania mu nagrody.

12. Od nagród, Laureatka i Zwycięzca zobowiązani są zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie uiszczony i odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 6. Zasady wykorzystania vouchera na pobyt w HPR

1. Zwycięzca może skorzystać z Vouchera w procesie dokonywania rezerwacji na jednorazowy pobyt trwający sześć dób hotelowych w rozumieniu Regulaminu Holiday Park & Resort (w następujących po sobie 6 dniach kalendarzowych) na terenie wybranego Ośrodka Usługodawcy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz w Regulaminie Holiday Park & Resort. w okresie od otrzymania nagrody, do 30 września 2022r.

2. Rezerwacji pobytu z wykorzystaniem Vouchera można dokonywać w okresie działania Ośrodków Wypoczynkowych z wyłączeniem niżej wymienionych okresów przypadających w każdym roku kalendarzowym:

a) majówka: • 30.04. – 03.05.2022 roku

b) weekend Bożego Ciała: • 16.06.- 19.06.2023 roku

c) okresy Nowego Roku: • 01-02.01.2022

d) okresy ferii zimowych: • 17.01-27.02.2022

e) okresy Świąt Wielkanocnych: • 14-19.04.2022

f) okresy przed majówką: • 28-30.04.2022

g) weekendy listopadowe: • 29.10-01.11.2021 • 08.11-14.11.2021

h) okresy Bożego Narodzenia: • 23-31.12.2021

i) od 15.06 do 31.08.2022 roku

oraz o ile pozwolą na to aktualne możliwości zakwaterowania w danym Ośrodku zgodnie z Regulaminem Holiday Park & Resort.

3. Zwycięzca przy dokonaniu rezerwacji pobytu z wykorzystaniem Vouchera zobowiązany jest do uiszczenia Kwoty zabezpieczenia i jednorazowej opłaty za Usługę sprzątania w wysokości wskazanej w Cenniku link: . W przypadku nieobecności Zwycięzcy w dniu rozpoczęcia pobytu, Kwota zabezpieczenia oraz opłata za Usługę sprzątania nie podlegają zwrotowi.

4. Niedokonanie zapłaty całości ceny pobytu lub niewpłacenie Kwoty zabezpieczenia lub Usługi sprzątania w chwili dokonania rezerwacji, będzie skutkowało jej anulowaniem i utratą Vouchera oraz brakiem możliwości dokonania kolejnej rezerwacji z wykorzystaniem Kodu znajdującego się na Voucherze.

5. Nie jest możliwe jednostronne anulowanie lub odwołanie rezerwacji dokonanej przy wykorzystaniu Kodu znajdującego się na Voucherze. W ramach niniejszego Konkursu nie znajduje zastosowania Regulamin Holiday Park & Resort – „Rezygnacja z rezerwacji Domku lub Apartamentu” link.

6. Za zmianę terminu pobytu, Zwycięzca zobowiązany będzie do uiszczenia Opłaty za zmianę terminu w wysokości wskazanej w Cenniku link.

§7. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Organizatora: marketing@skiddou.com, w terminie 7 dni od daty publikacji listy Laureatów i Zwycięscy Konkursu na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Organizatora: Instagram: @skiddou_official.

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę konkursu, jak również dokładny opis przyczyn reklamacji.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację Uczestnik zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) – najpóźniej w ciągu 1 dnia od chwili rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

5. Decyzja Komisji Reklamacyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 8. Dane osobowe i wizerunek

1. Przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, Laureatów, Zwycięscy Konkursu i ich dzieci, na zasadach wskazanych w tym paragrafie.

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko, nazwa konta na portalu społecznościowym Instagram, a także wraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka w postaci jego wizerunku, oraz dodatkowo, w przypadku Laureatów, w tym Zwycięzcy, adresu e-mail, numer telefonu, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie tych danych i udzielenie zgody na przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestnika Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie, a przez Laureatów oraz Zwycięzcę – do przyznania nagród.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”), administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym Laureatów i Zwycięzcy oraz ich dzieci jest Organizator.

4. Dane osobowe w zakresie wskazanym powyżej będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, w szczególności w celu wyboru Laureata i Zwycięzcy oraz – w przypadku Laureatów i Zwycięscy – przyznania nagród, prowadzenia komunikacji w tym zakresie, wykonania Sesji zdjęciowej oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych oraz w celach związanych z działalnością gospodarczą Organizatora, w tym promocją i marketingiem Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia, obsługi i rozliczenia Konkursu.

6. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych oraz dziecka w każdym czasie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

7. Odbiorcami danych osobowych Uczestników, w tym Laureatów i Zwycięzcy oraz ich dzieci, mogą być: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora), doradcy prawni lub finansowi, członkowie Jury i Komisji Reklamacyjnej.

8. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora, z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrzfirmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie, w tym także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika, Laureata, Zwycięzcy (w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika, Laureata, w tym Zwycięscy i ich dzieci, w przypadku, gdyby okazało się to niezbędne dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń.

10. Uczestnicy, w tym Laureaci i Zwycięzca, jako osoby, których dane dotyczą, rozumieją, że mają prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych – RODO) do żądania: udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być egzekwowane przez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującym adresem: help@skiddou.com. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom, w tym Laureatom i Zwycięscy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o pozyskanie dane osobowe Uczestniczek, w tym decyzji w wyniku profilowania w rozumieniu RODO.

12. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zezwolenie na publikację jego i dziecka danych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie oraz na rozpowszechnianie wizerunku jej dziecka w związku z Konkursem w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, w szczególności wizerunku dziecka utrwalonego w Pracy konkursowej Laureatów i Zwycięzcy, a w przypadku Zwycięzcy także wizerunku utrwalonego w trakcie Sesji zdjęciowej. Zwycięzca, wyraża także zezwolenie na wielokrotne, nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie przez Organizatora i podmioty wskazane przez Organizatora zdjęć swojego dziecka wykonanych w trakcie Sesji zdjęciowej, wraz z jego imieniem, nazwiskiem i informacją o miejscowości zamieszkania, w szczególności w celach związanych z działalnością gospodarczą, w tym promocją i marketingiem Organizatora. Wzięcie udziału w sesji zdjęciowej przez Zwycięzcę Konkursu jest więc równoznaczne z wyrażeniem nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku dziecka Zwycięzcy, utrwalonych na zdjęciach wykonanych w trakcie Sesji zdjęciowej, w celu promocji marki skiddoü, bez ograniczeń terytorialnych, z uwzględnieniem ponadterytorialnego charakteru sieci Internet, na czas nieokreślony, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także wyraża zgodę na przenoszenie tej zgody na osoby trzecie. Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zwycięzca upoważnia Organizatora do rozpowszechniania wizerunku swojego dziecka z ujawnieniem lub bez ujawnienia tożsamości Zwycięzcy.

§ 9. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostępu do sieci Internet.

2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych, ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.skiddou.com/regulaminy, w siedzibie Organizatora, a także w każdej placówce sieci Partnera konkursu.

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: marketing@skiddou.com z informacją o takiej rezygnacji. W przypadku Laureata lub Zwycięzcy rezygnacja powoduje utratę prawa do nagrody. Do rezygnacji Laureata lub Zwycięzcy zastosowanie znajdą regulacje § 5 ust. 6 powyżej.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania, zmiany dat, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub przerwania Konkursu, ewentualnie zmiany Regulaminu z powodów technicznych, programowych, organizacyjnych lub innych ważnych przyczyn – z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie pozbawi Uczestnika (według stanu na dzień wprowadzenia zmiany) praw nabytych ani nie nałoży na Uczestników dodatkowych obowiązków. Decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Organizator poda do wiadomości na profilach Organizatora na portalach społecznościowych: Instagram: @skiddou_official, a także nas stronie internetowej www.skiddou.com z przynajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.

5. Do wszystkich postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego oraz właściwość (jurysdykcję) sądu właściwego dla siedziby Organizatora.

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: marketing@skiddou.com

Załącznik nr 1

UMOWA

na korzystanie z wizerunku

zawarta w dniu … r. w … pomiędzy:

SKIDDOU POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (60-105) Poznań, adres: ul. Kopanina 34, NIP 7792503096, REGON 38257177800000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000907265, reprezentowana przez:

… – …

Zwanym dalej: skiddoü

a

Panią/Panem … zamieszkałą/ym pod adresem ____________________________________________________, legitymującą/ym się dowodem osobistym numer _______________________, rodzicem/opiekunem prawnym …, posiadającym pełną władzę rodzicielską nad ww. zwaną/ym dalej „Rodzic”,

łącznie zwane „Stronami”

W związku ze zgłoszeniem i zwycięstwem dziecka Rodzica w Konkursie „Mały Ambasador Uśmiechu” oraz przyjęciem przyznanej nagrody w postaci udziału dziecka w sesji zdjęciowej Strony wspólnie postanowiły:

§1

W związku z sesją zdjęciową, która miała miejsce w dniu … (dalej: Sesja zdjęciowa), i wykonanymi podczas niej zdjęciami, na których to został utrwalony wizerunek dziecka Rodzica, strony zawierają niniejszą umowę, na podstawie której Rodzic wyraża zgodę na wykorzystanie i nieodpłatne, wielokrotne i nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku swojego dziecka.

§2

1. Zezwolenie, o którym mowa w §1 powyżej obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności poprzez publikację materiałów z sesji zdjęciowej w wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, publikacjach w Internecie m.in. na stronie internetowej: www.skiddou.com, oraz na portalach Instagram i Facebook skiddoü (w tym, także przygotowywanych i publikowanych przez osoby trzecie, które uzyskają w tym zakresie stosowne upoważnienia od skiddoü), jak również w przygotowywanych przez skiddoü lub te osoby trzecie akcjach i materiałach promocyjnych i/lub reklamach w celach promocyjnych, reklamowych, przez okres pięciu lat od wykonania sesji zdjęciowej, o której mowa powyżej, bez ograniczeń co do ilości oraz terytorium.

2. Rodzic upoważnia skiddoü do rozpowszechniania wizerunku z ujawnieniem lub bez ujawnienia tożsamości Zwycięzcy i jego dziecka.

§3

1. Rodzic przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że wizerunek jego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

2. Rodzic wyraża zgodę, aby wizerunek jego dziecka był stosownie do wymogów i potrzeb skiddoü poddawany stosownym obróbkom redakcyjnym i komputerowym na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji.

3. Rodzic wyraża zgodę na wykonywanie przez skiddoü oraz osoby trzecie, upoważnione przez skiddoü, wszelkich działań niezbędnych do korzystania z wizerunku dziecka Rodzica. Wobec powyższego Rodzic zobowiązuje się udzielać skiddoü oraz osobom trzecim, wskazanym przez skiddoü wszelkiej pomocy potrzebnej im dla wykorzystywania wizerunku swojego dziecka.

4. Rodzic nieodpłatnie upoważnia skiddoü do udzielania osobom trzecim wybranym przez skiddoü wszelkich zgód i upoważnień w zakresie wykorzystywania wizerunku swojego dziecka (oraz imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania itp.) opisanych powyżej.

§4

Za pozowanie oraz wykorzystanie wizerunku dziecka Rodzica, nie przysługuje wynagrodzenie żadne wynagrodzenie, co Rodzic przyjmuje do wiadomości i na co się zgadza.

§5

Rodzic zobowiązuje się, że nie wycofa zgody na rozpowszechnianie wizerunku swojego dziecka, utrwalonego na materiałach wykonanych podczas Sesji zdjęciowej przez okres 5 lat od dnia wykonania Sesji zdjęciowej. W przypadku wycofania zgody na wykorzystanie wizerunku przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim skiddoü obciąży Zwycięzcę karą umowną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Dodatkowo, skiddoü przysługiwać będzie odszkodowanie na zasadach ogólnych za szkody, w tym utracone korzyści, w wysokości przewyższającej równowartość wyżej wskazanej kary umownej.

§6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

__________________________ __________________________

Rodzic skiddoü

 • § 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) ustanawia zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Mały Ambasador Uśmiechu”, mającym na celu wyłonienie i nawiązanie współpracy z osobą, która zostanie Ambasadorem marki skiddoü, zwanego dalej „Konkursem”.
  2. Organizatorem Konkursu jest SKIDDOü POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ulicy Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, posiadająca NIP 7792503096, REGON 382571778, zwana dalej „Organizatorem”.
  3. Partnerami Konkursu są:
   1. HOLIDAY PARK & RESORT Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Śremie (63-100) przy ulicy Fryderyka Chopina 1J, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596565, posiadająca NIP 7851800879, REGON 363484979, (dalej: Holiday Park & Resort lub HPR),
   2. CDRL S.A. z siedzibą w miejscowości Pianowo (64-000) przy ulicy Kwiatowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392920, posiadająca NIP 6981673166, REGON 41144484200000, właściciel marki cocodrillo, (dalej: coccodrillo),
   3. Body Chief Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-595) przy ulicy Polska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713725, posiadająca NIP 7792479825, REGON 369298976, (dalej: BodyChief),
   4. Partnerami Konkursu”.
  4. Szczegółowe informacje na temat Konkursu zawarte zostały na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: http://skiddou.com/regulaminy. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w mediach społecznościowych Organizatora, w tym w serwisie Instagram na profilu Organizatora @skiddou_global, a także w mediach społecznościowych Partnerów Konkursu. Wszystkie treści tego rodzaju (skróconego opisu zasad Konkursu) mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
  5. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Określa on warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.
  6. Przez wysłanie Pracy konkursowej do Konkursu uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie oraz w ogłoszeniu konkursowym.
  7. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  8. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Organizatora, tj. Instagram: @skiddou_global.
  9. Konkurs rozpocznie się dnia 01.07.2021 r. po ogłoszeniu przez Organizatora informacji o Konkursie na stronie internetowej http://skiddou.com/laczynasusmiech i zakończy się 31.08.2021 r. o godz. 23:59. Niezależnie od zdania poprzedzającego Organizator ogłosi Konkurs także na swoim profilu na portalu społecznościowym Instagram: @skiddou_global.
  10. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega przepisom zawartym w ww. ustawie.
 • § 2. Uczestnictwo w Konkursie
  1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne, a Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
  2. Uczestnikiem Konkursu, zwaną dalej i wcześniej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która:
   1. mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   3. posiada pełną władzę rodzicielską do zgłaszanego dziecka;
   4. weźmie udział w Konkursie, zgodnie z warunkami opisanymi w § 3 ust. 2 Regulaminu;
   5. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w Regulaminie;
   6. zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
  3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
   1. pracownicy Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem, w tym Partnerów Konkursu, a także osób pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z nimi na podstawie umowy cywilnoprawnej i/lub umowy świadczenia usług.
   2. osoby najbliższe pracowników Organizatora lub pracowników podmiotów powiązanych z Organizatorem, w tym Partnerów Konkursu, a także osoby najbliższe osób pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z nimi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub/i umowy świadczenia usług.
  4. Osobami najbliższymi w rozumieniu Regulaminu są osoby, z którymi pracownicy Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem, w tym Partnerami Konkursu, a także osób pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z nimi na podstawie umowy cywilnoprawnej i/lub umowy świadczenia usług, pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
  5. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Organizatora lub Jury, że Uczestnik albo zgłoszona przez niego Praca konkursowa nie spełnia wymogów Regulaminu albo w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji, że dana Praca konkursowa narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa bądź dobra osób trzecich.
  6. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie w okresie jego trwania wskazanym w § 1 ust. 8 powyżej.
 • § 3. Organizacja Konkursu i zasady uczestnictwa w Konkursie
  1. Organizator ogłasza Konkurs, sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem i zapewnia obsługę Konkursu oraz jego rozstrzygnięcie.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
   1. posiadanie aktywnego, publicznego, własnego i prawdziwego konta użytkownika portalu społecznościowego Instagram,
   2. bycie fanem profilu marki skiddoü na Instagramie tj. polubienie na portalu społecznościowym Instagram profilu Organizatora: @skiddou_global.
   3. dokonanie zgłoszenia w Konkursie poprzez dodanie na swój profil na portalu społecznościowym Instagram zdjęcia z wizerunkiem swojego dziecka, spełniające wymagania określone w ust. 4 poniżej, z dodaniem hashtagu #laczynasusmiech, oraz odpowiednim oznaczeniem zdjęcia profilami Organizatora i Partnerów konkursu: @skiddou_global, @holiday_park_resort oraz zamieszczenie odpowiedzi na pytanie: „Rodzinko skiddoü! Co wywołuje uśmiech na Waszych twarzach?”. („Praca konkursowa”).
  3. Do prawidłowego zgłoszenia Pracy konkursowej muszą zostać spełnione następujące przesłanki:
   1. zdjęcie dziecka musi zostać samodzielnie zrobione. Niedozwolone jest zatrudnienie fotografa lub innej osoby do robienia zdjęć.
   2. może obejmować tylko jedną osobę – jedno (1) dziecko.
   3. dokonujący zgłoszenia musi być rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka widniejącego na fotografii i posiadać wobec dziecka pełną władzę rodzicielską.
   4. dziecko musi być odpowiednio ubrane. Niedozwolone jest dokonywanie zgłoszeń poprzez zdjęcia dzieci, które nie są ubrane.
   5. zakazane jest używanie wszelkiej edycji lub retuszowanie zdjęcia.
   6. zgłoszenie nie może przedstawiać dziecka w sposób niebezpieczny lub niewłaściwy.
  4. here
 • § 4. Prawa autorskie
 • § 5. Zasady wyłonienia Laureatów i Zwycięzcy oraz przyznania nagrody
 • § 6. Zasady wykorzystania vouchera na pobyt w HPR
 • §7. Reklamacje
 • § 8. Dane osobowe i wizerunek
 • § 9. Odpowiedzialność
 • § 10. Postanowienia końcowe

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta