fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Regulamin Konkursu #uśmiechytacierzyństwa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą #uśmiechytacierzyństwa jest skiddoü Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ulicy Kopanina 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000907265; NIP: 7792503096; REGON: 382571778, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, który stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa („Regulamin”).

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie pod adresem: www.skiddou.com/regulamin

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również, przystępując do udziału w Konkursie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, od których uzależniony jest udział w Konkursie.

5. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu.

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega przepisom zawartym w ww. ustawie.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”).

2. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji profilu Uczestnika na portalu Facebook, w celu uprawdopodobnienia, że Uczestnik ma ukończone 18 lat.

III. ZASADY KONKURSU

1. Czas trwania Konkursu: 23.06.2021 – 27.06.2021

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące wymogi:

a. opublikować komentarz pod postem konkursowym, który będzie odpowiedzią na pytanie konkursowe „Co sprawia Wam uśmiech w kontekście tacierzyństwa?” (dalej: pytanie konkursowe) opublikowane przez Organizatora Konkursu na profilu skiddoü na portalu Facebook (https://www.facebook.com/skiddou.global) w dniu 23.06.2021 r.

3. Odpowiedź na pytanie nie może naruszać niczyich dóbr lub praw, w tym praw autorskich, a także dobrych obyczajów.

4. Uczestnik może opublikować dowolną liczbę komentarzy pod postem z pytaniem konkursowym opublikowanym przez Organizatora w dniu 23.06.2021.

5. Zgłoszenia niespełniające powyższych kryteriów, oraz niebędące merytorycznymi odpowiedziami na pytanie konkursowe, lub niestanowiące pracy indywidualnej, nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia złożone po wskazanych w regulaminie terminach nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie odpowiedzi na pytanie konkursowe:

a. niezgodne z regulaminem serwisu Facebook,

b. niespełniającej kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonej niezgodnie z zasadami Regulaminu;

c. zawierającej treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

d. naruszające prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, lub których Organizator nie mógł przewidzieć.

8. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nimi związany.

9. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

IV. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy Organizatora w liczbie …

3. Komisja Konkursowa wybierze 1 laureata spośród zgłoszeń nadesłanych w trakcie trwania Konkursu, oceniając je, w szczególności, pod kątem oryginalności i pomysłowości.

4. Ocena Prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 30.06.2021r. poprzez umieszczenie stosownej informacji w social media skiddoü administrowanych przez Organizatora, tj. na Facebook’u: @skiddou.global, administrowanych przez Organizatora.

5. Warunkiem odebrania przez laureata nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko b. adres korespondencyjny c. numer telefonu d. adres mailowy

6. Organizator, po otrzymaniu od laureata danych, o których stanowi ust. 5 powyżej, wyśle nagrodę pocztą lub kurierem na wskazany adres korespondencyjny, o czym powiadomi laureata wiadomością e-mail. Organizator pokryje koszty przesyłki.

7. Organizator zastrzega, iż wysyłka nagrody nastąpi jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, w tym imię i nazwisko laureata, może zostać upublicznione w social media skiddoü, administrowanych przez Organizatora, na co laureat wyraża zgodę.

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne przedmioty. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

V. DANE OSOBOWE

1. Organizator przetwarzał będzie dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

2. skiddoü Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu jako Organizator, jest Administratorem Danych osób uczestniczących w konkursie.

3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko, nazwa konta na portalu społecznościowym Facebook, oraz dodatkowo, w przypadku Laureata, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie tych danych i udzielenie zgody na przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestnika Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie, a przez laureata – do przyznania nagród.

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z:

przeprowadzeniem Konkursu oraz wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzców (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO oraz właściwe przepisy o komunikacji elektronicznej),

marketingiem usług polegającym na przekazywaniu uczestnikom Konkursu informacji o ofertach handlowych, imprezach i wydarzeniach związanych z działalnością Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konkursu oraz w jego celach marketingowych. Zgoda taka może zostać w każdym czasie wycofana przez uczestnika, poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres e-mail: info@skiddou.com.

5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

6. Uczestnikom Konkursu przysługują prawa:

  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora, z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrzfirmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie.

8. Organizator może udostępniać dane osobowe uczestników podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi współpracuje przy organizacji Konkursu związanymi z Organizatorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne. Organizator deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Organizator przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do zorganizowania konkursu, realizacji procedur związanych z wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzców, jak tez dochodzenia ewentualnych roszczeń.

10. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: info@skiddou.com.

VI. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest torba Inger znajdująca się w asortymencie Organizatora.

2. Organizator nagrodzi jedną osobę, która opublikowała komentarz, odpowiadając najciekawiej i w sposób najbardziej pomysłowy, na opublikowane przez Organizatora pytanie.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę ekwiwalentu nagród.

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

5. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

6. Prawo do otrzymania nagrody przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, którego praca została wybrana przez Komisję Konkursową.

VII. REKLAMACJE

1. Reklamacje należy składać Organizatorowi w dowolnej formie, w szczególności na adres: info@skiddou.com.

2. Termin składania reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu upływa w dniu 31.07.2021 r.

3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

6. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Organizatora drogą mailową.

7. Organizator zapewnia, że przekazywane przez niego nagrody są wolne od wad. Organizator i nie zapewnia i nie odpowiada za serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.06.2021.

4. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta