fbpx
Powrót do góry
local_shipping

Darmowa dostawa od 199 zł

local_offer

-5% na pierwsze zakupy z kodem: borntosmile

workspace_premium

Gwarancja 2+1

Świąteczny Konkurs #3 – regulamin

I. DEFINICJE: Regulamin – niniejszy regulamin konkursu Świąteczne konkursy skiddoü stanowiący podstawę Konkursu i określający prawa i obowiązki jego uczestników. Organizator – SKIDDOU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ulicy Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907265, NIP 7792503096. Konkurs – konkurs Świąteczne konkursy skiddoü, którego zasady określa Regulamin. Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do udziału w konkursie, która spełnia określone warunki zgodnie z treścią pkt IV Regulaminu. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie pod adresem: http://skiddou.com/regulaminy.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również, przystępując do udziału w Konkursie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, od których uzależniony jest udział w Konkursie.
 3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu, na stronie: www.facebook.com/skiddou.global.
 4. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
III. CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest promocja nowego sklepu internetowego skiddoü, dostępnej pod domeną: http://skiddou.com. IV. UCZESTNICTWO W KONKURSIE: W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:
 1. ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”),
 2. posiadają zweryfikowane konto w serwisie Facebook,
 3. zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
 4. spełniają wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie,
 5. nie zachodzą wobec nich okoliczności wyłączające udział w Konkursie wskazane w Regulaminie.
V. ZASADY KONKURSU:
 1. Czas trwania Konkursu: 14 grudnia 2021r. – 21 grudnia 2021r.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące wymogi:
  1. Opublikować pod postem konkursowym na Facebook’u zdjęcie stanowiące odpowiedź na pytanie: „Jak przygotowujecie się do świąt?”
  2. Oznaczyć ww. zdjęcie w komentarzu hasztagiem: #skiddoufamily.
 3. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Przez zgłoszenie należy rozumieć jedno zdjęcie dodane pod postem o konkursie z oznaczeniem hasztagiem #skiddoufamily.
 4. W przypadku dodania tego samego zdjęcia przez różnych Użytkowników będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
 5. Zgłoszenia niespełniające powyższych kryteriów, w szczególności przesłania więcej niż jednego zgłoszenia przez tego samego Użytkownika, nie będą w ogóle brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
 6. Zgłoszenia złożone po wskazanych w Regulaminie terminach nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, lub których Organizator nie mógł przewidzieć, w szczególności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook, a także za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.
 8. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 9. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 10. Organizator oraz Uczestnicy korzystając z serwisu internetowego Facebook zobowiązani są do przestrzegania w ramach Konkursu wszelkich regulacji ww. serwisu, a ich naruszenie stanowi naruszenie warunków udziału w Konkursie.
VI. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW:
 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”) w składzie 3 osób. Komisja Konkursowa jest organem nadzorującym przebieg Konkursu oraz rozstrzygającym ewentualne wątpliwości związane z Konkursem.
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą pracownicy Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa wybierze 1 laureata spośród zgłoszeń nadesłanych w trakcie trwania Konkursu. Nagroda przypadnie osobie, która dokona najbardziej oryginalnego, interesującego zgłoszenia, stanowiącą najciekawszą odpowiedź na zadane pytanie.
 4. Ocena Prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 grudnia 2021 r., poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie: www.facebook.com/skiddou.global, administrowanej przez Organizatora.
 5. Organizator bezpośrednio po ogłoszeniu wyników powiadomi laureata za pośrednictwem aplikacji Messenger o czasie i szczegółach związanych z przekazaniem nagrody.
 6. Warunkiem odebrania przez laureata nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko b. adres korespondencyjny c. numer telefonu d. adres mailowy e. Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania laureata i inne dane konieczne do prawidłowego rozliczenia Konkursu.
 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, w tym imię i nazwisko laureata, mogą zostać upublicznione na stronie: www.facebook.com/skiddou.global, administrowanej przez Organizatora.
 2. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.
 3. Przyznana nagrody nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne przedmioty. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 4. Od nagrody, której wartość przekracza 200 zł laureat zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie uiszczony i odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
VII. DANE OSOBOWE:
 1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).
 2. SKIDDOU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ulicy Kopanina 34 jako Organizator, jest Administratorem Danych osób uczestniczących w Konkursie. Odbiorcami danych osobowych będą wszystkie podmioty zaangażowane w organizację Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością aktywnego wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z:
  1. przeprowadzeniem Konkursu oraz wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzców (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO oraz właściwe przepisy o komunikacji elektronicznej),
 5. Uczestnikom Konkursu przysługują prawa:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania (poprawiania) danych,
  3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Organizator może udostępniać dane osobowe uczestników podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi współpracuje przy organizacji Konkursu związanymi z Organizatorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne. Organizator deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Organizator przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do zorganizowania konkursu, realizacji procedur związanych z wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzców, jak tez dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 8. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: help@skiddou.com.
VIII. NAGRODY:
 1. Nagrodą w konkursie jest Mob – zestaw mebli dla dzieci 8w1. Zwycięzca może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę. Organizator nagrodzi jedną osobę.
 2. Organizator zapewnia, że przekazywane przez niego nagrody są wolne od wad.
 3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 4. Prawo do otrzymania nagrody przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, którego praca została wybrana przez Komisję Konkursową.
IX. REKLAMACJE:
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub w formie wiadomości e-mail w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród, na adres siedziby Organizatora lub adres e-mail: help@skiddou.com.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 5. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji przez Organizatora w formie w jakiej złożył reklamację, tj. pisemnie, bądź poprzez wiadomość e-mail.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin w zmienionej wersji może obowiązywać w stosunku do osób, które wezmą udział w Konkursie po wprowadzeniu zmian. O zmianach Regulaminu Uczestnicy Konkursu będą informowani w taki sam sposób jak o wprowadzeniu Regulaminu, tj. za pośrednictwem strony: http://skiddou.com/regulaminy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2021r.
 4. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

#skiddoüfamily – dołącz do nas na Instagramie insta